L’European Research Council (ERC) dona suport a la recerca fronterera proporcionant finançament als seus beneficiaris. A més, els requereixen complir els principis de la ciència oberta per a publicacions així com els encoratgen a dipositar les dades d’acord amb els principis FAIR (findable, accessible, interoperable and reusable) per a fer les dades accessibles, interoperables i reutilitzables. En el marc del programa Horizon Europe, que s’iniciarà l’any 2021, aquests beneficiaris hauran d’elaborar els plans de gestió de les dades i guardar-les en dipòsits de confiança.

En aquest marc, el consell científic de l’ERC dona suport a la nova iniciativa Global Biodata Coalition (GBC). El GBC és un fòrum de finançadors de recerca que coordinen i comparteixen la gestió i creixement dels recursos de biodades a tot el món. L’objectiu és estabilitzar i assegurar un suport financer sostenible per a la infraestructura global de les biodades. Els 4 ens finançadors actuals de la GBC són: la fundació Wellcome, el National Humane Genome Research Insitute (NHGRI), la National Science Foundation (NSF) i l’Agency for Science, Technology and Research (STAR).

Actualment, el finançament per a aquests recursos, que són cada cop més importants en la investigació biomèdica i ambiental, inclou menys de l’1 % del finançament per a la investigació en aquest àmbit. Aquestes dades són essencials per als investigadors de ciències de la vida de l’ERC i per als desenvolupadors d’aplicacions biotecnològiques i farmacèutiques.

D’altra banda, per a la implementació dels objectius de la ciència oberta en la compartició  de dades d’acord amb els principis FAIR, cal tenir en compte aquestes qüestions. Val a dir que en els àmbits de ciències físiques i enginyeria i ciències socials i humanitats, que generen quantitats creixents de dades, també s’acolliran a iniciatives similars, les quals encara no existeixen.

Per a més informació, podeu consultar la notícia publicada a l’ERC així com el lloc web del GBC.