EPO. Valorisation of scientific resultsL’European Patent Office (EPO) ha publicat l’informe Valorisation of scientific results: Patent commercialisation scoreboard: European universities and public research organisations.

Les universitats i els organismes públics de recerca tenen un paper clau en els ecosistemes d’innovació europeus com a font de coneixement científic i tecnològic que pot ser transferit a la indústria. En darrer terme, l’enfortiment de les interaccions ciència-indústria i la millora de la valorització del coneixement són factors clau per impulsar la innovació i potenciar l’economia.

Un dels objectius bàsics de l’EPO és garantir que el màxim coneixement possible sigui transferit des de les universitats i els organismes públics de recerca al sistema d’innovació. En aquest sentit, l’objectiu d’aquest informe consisteix a analitzar l’explotació comercial de les invencions que aquestes institucions han presentat com a sol·licitud de patent a l’EPO. A la vegada, es proveeixen evidències per als polítics i gestors per impulsar l’explotació del potencial econòmic de les universitats i els organismes de recerca.

L’estudi es basa en una gran mostra aleatòria de sol·licituds de patents presentades a l’EPO durant el període 2007-2018, que s’ha complementat amb entrevistes als sol·licitants. A la vegada, l’informe estructura les dades també en grans sectors tecnològics i en dues grans àrees geogràfiques: per un costat, Europa del sud i l’est; i, per l’altre costat, Europa del nord i l’oest.

Una de les conclusions de l’informe és que les universitats europees i els organismes públics d’investigació utilitzen el sistema europeu de patents com a via principal per explotar comercialment les invencions a escala internacional. Així, l’any 2019 una de cada 10 sol·licituds de patents dels països membres de l’EPO provenen d’aquest sector institucional.

Aquestes institucions ja comercialitzen un 36% de les invencions per a les quals han presentat una sol·licitud de patent en l’EPO. La concessió de llicències és, amb diferència, el canal de comercialització preferit, amb un 70 % de les invencions comercialitzades (altres canals són la cooperació R+D; l’aliança d’empreses; l’acord de fabricació o venda; etc.). A la vegada, el 41 % de les invencions comercialitzades tenen com a motiu la creació d’una empresa derivada (spin-off).

Els socis de comercialització inclouen a les pimes i les grans empreses en la mateixa proporció (al voltant del 40 % cadascuna). En la majoria de les col·laboracions (74 %) hi participen socis del mateix país i només el 27 % són socis estrangers. No obstant això, els socis d’altres països europeus tenen un paper més important per a les institucions dels països del sud i l’est d’Europa.

El 42 % de les invencions presentades tenen prevista la comercialització, però encara no l’han assolit. En la majoria dels casos, això es deu al fet que les invencions no han assolit la prova de concepte, ja sigui perquè encara estan en la fase d’R+D (63 %) o perquè encara no s’han identificat les oportunitats comercials (55 %). A més, la impossibilitat de trobar socis interessats és la tercera raó més important per al fracàs o la planificació de la comercialització (38 %). En general, els enquestats del sud i l’est d’Europa destaquen aquest problema amb més freqüència. També s’esmenta la manca de recursos com una raó important per a la no explotació en el 25 % de les invencions patentades.

Finalment, un 75 % de les patents és gestionat per oficines de transferència i llicències que estan integrades a la institució sol·licitant. Un 56 % de les oficines tenen 10 o menys treballadors, i només un de cada tres s’encarrega de la comercialització de patents. La dotació de recursos es considera insuficient, sobretot al sud i l’est d’Europa.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Valorisation of scientific results: Patent commercialisation scoreboard: European universities and public research organisations de l’EPO.