La Comissió Europea ha publicat la quarta edició de l’informe ERA progress report 2018. Aquest estudi, mitjançant un conjunt bàsic de 24 indicadors, avalua l’estat actual de l’European Research Area (ERA) i el progrés realitzat en la implementació de l’ERA per part dels estats membres i països associats en el període 2016-2018. L’objectiu global és alinear millor les agendes nacionals i europees de recerca i innovació, així com aconseguir una massa crítica i un veritable valor afegit a escala europea.

La implementació de l’ERA es centra en sis prioritats: sistemes d’investigació nacionals més efectius; cooperació i competència transnacional òptima, incloent abordar conjuntament grans reptes i infraestructures de recerca; un mercat laboral obert per als investigadors; igualtat de gènere i integració de gènere en la recerca; circulació òptima, accés i transferència de coneixement científic, incloent la circulació de coneixement i l’accés obert; i finalment, la cooperació internacional.

En general, l’estudi detecta un ritme més lent de progrés en les prioritats de l’ERA respecte a períodes anteriors i persisteixen disparitats entre països en termes de rendiment i taxes de creixement. A més, el panorama emergent és que el full de ruta ERA 2015-2020 continua sent una eina influent per ajudar els estats membres i els països associats a definir, alinear i implementar les reformes necessàries a l’ERA a nivell nacional.

En aquest marc, també es destaca l’estudi Data gathering and information for the 2018 ERA monitoring : technical report, que es centra en els indicadors identificats per l’European Research Area and Innovation Committee (ERAC). D’altra banda, l’ERA Monitoring Handbook (2018) proporciona una guia metodològica en el càlcul i interpretació d’indicadors, així com terminologia clau i definicions. Finalment, en l’estudi ERA Country profile Spain es conclou que l’Estat espanyol va aconseguir el millor progrés en la prioritat 2, és a dir, en fer un ús òptim de les inversions públiques en infraestructures de recerca. Les actuacions comparativament més febles del sistema de recerca espanyol es troben en la prioritat 3 (un mercat laboral obert per als investigadors) i la prioritat 6 (col·laboració internacional).

Per a més informació detallada podeu consultar l’informe ERA progress report 2018.