European Research Council (ERC)L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat l’informe Fact Sheet ERC – Catalunya amb les dades actualitzades fins al mes de desembre de l’any 2017. L’objectiu de l’informe és descriure la situació del sistema científic català en relació als ajuts d’excel·lència de l’European Research Council (ERC) resolts en el període 2007-2017. Catalunya ha rebut 269 ajuts, xifra que representa un 51,8 % del global de l’Estat espanyol i un 3,2 % de l’European Research Area (ERA).

L’ERC finança projectes innovadors i d’alt risc per fer avançar les fronteres del coneixement. El procés rigorós d’avaluació es basa únicament en l’excel·lència científica. Els ajuts són concedits a investigadors de qualsevol nacionalitat que treballin a un país de l’ERA.

L’informe ha recopilat les dades de 10 convocatòries ERC Starting Grants; 5 ERC Consolidator Grants; i 9 ERC Advanced Grants, a més de 7 convocatòries ERC Proof of Concept (transferència de tecnologia, hi ha falta el tercer termini de l’any 2017) i 2 ERC Synergy Grants (projectes en col·laboració).

A les convocatòries resoltes en el període 2007-2017, Catalunya ha rebut 269 ajuts, xifra que representa un 51,8 % del global de l’Estat espanyol i un 3,2 % de l’ERA. Aquests percentatges superen clarament el pes de la població catalana, que suposa un 16 % de l’Estat espanyol i un 1,5 % de l’ERA. Catalunya se situa en la quarta posició dels països de l’ERA en nombre d’ajuts per milió d’habitants i en la segona dels Estats membres de la Unió Europea (UE).

Per grans àmbits temàtics, els ajuts rebuts per investigadors que treballen a Catalunya es distribueixen de la manera següent: Physical and Engineering Sciences (PE) (46,8 %); Life Sciences (LS) (29 %); i Social Sciences and Humanities (SH) (24,2 %). Respecte al darrer àmbit, Catalunya supera clarament la mitjana europea (20%).

El 41% dels ajuts a Catalunya corresponen a investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) en el moment de la concessió. Per gènere, els projectes liderats per dones a Catalunya representen un 20 %, una mica per sota de la mitjana europea (23 %).

Per sectors institucionals, els 269 ajuts s’han concedit principalment a investigadors dels centres CERCA (50,2 %) i de les universitats (37,2 %), a força distància dels instituts catalans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) (7,3 %); altres centres R+D+I (2,7 %); grans infraestructures (2,3 %); i, per últim, parcs científics i tecnològics (0,3 %).

Per a més informació, podeu consultar l’informe Fact Sheet ERC – Catalunya de l’AGAUR.