Institució CERCAEn els darrers mesos, tres instituts d’investigació han estat reconeguts pel Patronat de la Institució CERCA com a centres CERCA. Es tracta de l’Institut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD), l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) i l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT). La incorporació dels tres centres es fa una vegada s’ha superat un procés d’avaluació. D’aquesta manera, el llistat dels centres CERCA augmenta a quaranta-dues institucions.

Constituïda com a fundació l’any 2010, la Institució CERCA és una entitat del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al seguiment, suport i facilitació de l’activitat dels centres de recerca del sistema CERCA. Les característiques que defineixen el model dels centres CERCA són les següents:
– Organismes independents amb personalitat jurídica pròpia, participats per la Generalitat de Catalunya, que tenen per objecte principal la investigació científica d’excel·lència.
– Model de gestió privada amb màxima flexibilitat i exigència, sobre la base d’una programació pluriennal de l’activitat, plasmada en un pla estratègic i una supervisió ex post que respecta l’autonomia de cada centre.
– Governança eficaç i jerarquitzada, basada en una direcció amb amplis poders que deriven de l’òrgan de govern del centre davant el qual respon.
– Plantilla de personal investigador dimensionada per tenir impacte internacional, estructura en grups de recerca dirigits per científics de prestigi internacional contrastat i amb gran rotació d’investigadors postdoctorals.
– Recerca de frontera orientada a l’impacte científic i econòmic i a la millora del benestar social i individual.
– Finançament estructural significatiu i estable a través de contractes programa amb la Generalitat de Catalunya i aplicació d’una política de captació de talent sobre la base d’una definició de la carrera científica del seu personal investigador.
– Comitè científic internacional d’alt nivell per a l’assessorament i l’avaluació periòdica, que garanteix l’aplicació de pràctiques i criteris d’acord amb els estàndards internacionals d’excel·lència en la recerca.

Per un costat, l’IRSJD és un centre de recerca i innovació en biomedicina, centrat en el pacient pediàtric, que va ser creat el 2015 a través d’un conveni de col·laboració entre l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona, la Universitat de Barcelona (UB), la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el Parc Sanitari Sant Joan de Déu i la Fundació de Recerca Sant Joan de Déu.

Per l’altre costat, l’IBEI és un institut interuniversitari fundat l’any 2004 per part de les cinc universitats públiques de l’àrea metropolitana de Barcelona i el Centre d’Estudis i Documentació Internacionals a Barcelona (CIDOB) per impulsar la formació de postgrau i la recerca en l’àmbit de relacions internacionals, la política i el desenvolupament. L’objectiu és promoure la comprensió dels reptes globals per a la governança del món.

Finalment, des de l’any 2010 l’I3PT és el resultat de la integració de l’excel·lència en el coneixement i la capacitat innovadora i de millora dels grups de recerca biomèdica, integrats en les línies de recerca i pertanyents a les entitats constituents de l’institut: la Corporació Sanitària Parc Taulí; la Fundació Parc Taulí; l’UDIAT Centre de Diagnòstic; el Sabadell Gent Gran Centre de Serveis; i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Institució CERCA.