El dipòsit oficial de tesis TDX (Tesis Doctorals en Xarxa), és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d’altres comunitats autònomes.  Està gestionat i coordinat pel Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) i patrocinat per la Generalitat de Catalunya.

Actualment TDX conté més de 30.000 tesis incorporades a text complet de 18 universitats participants. Aquest fet demostra que es continua la tendència iniciada a la fi de 2017 d’un ritme d’incorporació de 1.000 tesis en dos mesos i mig, si bé aquest ritme habitualment és del voltant dels 4 mesos.

La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques per text complet; per autor/a, director/a; títol; matèria; universitat i departament on s’ha llegit; i any de defensa. Aquest repositori disposa també d’una interfície en castellà (que rep el nom de TDR -Tesis Doctorales en Red) i enllaços a altres portals de tesis europees (DART) i tesis mundials.

La tesi 30.000, que ha incorporat la Universitat de Barcelona (UB), ha estat escrita per Catrin Youssif i porta per títol Myeloid p38 MAPK signaling in intestinal homeostasis, inflammation and tumorigenesis = Señalización por la MAPK p38 de células mieloides en la homeostasis, inflamación y tumorogénesis intestinal. El treball ha estat dirigit per Ángel Rodríguez Nebreda i Mònica Comalada Vila i presentat al Departament de Biomedicina de la UB.

 Per a més informació, podeu consultar el lloc web de TDX.