Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)L’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) ofereix serveis gratuïts d’informació tecnològica especialitzada, com els Boletines de Vigilancia Tecnológica o les Alertas Tecnológicas, a més de les bases de dades de patents.

Des de l’any 2002, els Boletines de Vigilancia Tecnológica difonen la informació tècnica continguda en els documents de patents a través de publicacions trimestrals en format electrònic i per sectors tecnològics. L’objectiu és facilitar una informació gratuïta, esquemàtica i de lectura ràpida sobre els avanços i novetats de diferents sectors tecnològics.

Aquests butlletins són realitzats pels examinadors de patents de l’OEPM amb eines de cerca més potents que les bases de dades gratuïtes sobre patents accessibles a través d’Internet. Alguns butlletins són elaborats en col·laboració amb altres organitzacions nacionals i internacionals com, per exemple, l’Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial (OPTI) o l’Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de Portugal.

Actualment, els 15 butlletins disponibles cobreixen els sectors tecnològics següents: cotxe elèctric; eDependència; serveis i interfícies avançats mòbils; xarxes de sensors sense fils; cotxe intel·ligent; pesca i aqüicultura; calçat; sector agroalimentari; sector metall mecànic; sector transformador de plàstic; biomassa; sanitat animal; energies oceàniques; biotecnologia sanitària; i, finalment, dispositius mèdics.

D’altra banda, el servei d’Alertas Tecnológicas ofereix informació actualitzada sobre les patents més recents sobre un tema tècnic concret que s’estan publicant arreu del món. Les àrees temàtiques s’estableixen en col·laboració amb plataformes tecnològiques i altres institucions, i els examinadors de patents de l’OEPM defineixen una estratègia de cerca. Les 25 alertes actuals s’agrupen en 4 grans apartats: ciències de la vida i alimentació; energia i sostenibilitat; materials i les seves aplicacions; i, per últim, diversos (logística i seguretat viària).

Per a més informació, podeu consultar els Boletines de Vigilancia Tecnológica i les Alertas Tecnológicas de l’OEPM.