El Sistema d’Avaluació de la Recerca i Innovació en Salut (SARIS) és un instrument estratègic per al desenvolupament, seguiment i avaluació responsable del Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020 (PERIS) impulsat per  l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) de la Generalitat de Catalunya. En aquest context, el document Sistema d’avaluació de la recerca en salut (SARIS). Avaluació responsable presenta els aspectes més rellevants del model d’avaluació de la recerca del SARIS.

Els objectius del SARIS són la transparència i l’impacte en salut i la sostenibilitat del sistema sanitari a través de l’aprenentatge continu i la implicació dels actors. Per complir-los, proposa un sistema d’avaluació en tres grans eixos: retiment de comptes de l’ús responsable dels recursos;  motivació implicació dels actors per millorar l’impacte en salut; i finalment, analitzar els processos per millorar el disseny i impacte del PERIS.

El sistema d’avaluació SARIS va més enllà de l’avaluació descriptiva o sumatòria, té sobretot una voluntat formativa i d’aprenentatge, ja que incorpora elements clau de la Carta de Roma sobre recerca responsable: governança, implicació (engagement) i accessibilitat (accés obert). També es defineix com avaluació transformadora perquè incorpora possibilitats de canvi i millora de la recerca i de la societat.

Per a més informació, podeu consultar en detall el document Sistema d’avaluació de la recerca en salut (SARIS). Avaluació responsable.