L’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) ha publicat l’informe An introduction to UNESCO’s Updated Recommendation on Science and Scientific Researchers. Es tracta d’una actualització de la Recomanació per a la ciència i els investigadors científics adoptada pels estats membres de la UNESCO l’any 2017. L’informe garanteix que la Recomanació continuï sent rellevant per a les comunitats d’investigació de tot el món i esdevingui una referència per a la pràctica de l’ètica científica.

La Recomanació està pensada per a ser utilitzada per tots els instituts de recerca, persones i organitzacions científiques que practiquin, regulin i promoguin la ciència, així com qualsevol persona relacionada amb les normes, les polítiques i l’ètica de la ciència. Per exemple, aborda qüestions com l’accés obert, la ciència oberta, la creació de béns comuns del coneixement i el repartiment de beneficis.

Els punts clau de l’informe són:

  • Responsabilitat de la ciència de desenvolupar societats més humanes, justes i inclusives i promoure els ideals de pau i benestar de les Nacions Unides
  • Reconèixer el paper de la ciència en la formulació de polítiques nacionals, la presa de decisions i la cooperació i desenvolupament internacional.
  • Paper dels estats membres de la UNESCO en la creació d’un entorn propici per a la ciència i la investigació.
  • Emfasitzar que tota conducta científica està subjecta a estàndards universals de drets humans.
  • Equilibrar les llibertats, drets i responsabilitats dels investigadors.
  • Integritat científica i codis ètics de conducta per a la ciència i la investigació i les seves aplicacions tècniques.
  • Necessitat que la ciència interactuï de manera significativa amb la societat i viceversa.
  • Promoció de la ciència com a bé comú i compartir lliurement els coneixements i els resultats de la investigació mitjançant sistemes de ciència oberta
  • Condicions de treball inclusives i no discriminatòries i accés a l’educació i a l’ocupació científica.
  • Importància del capital humà per a un sistema científic sòlid i responsable.

Per a més informació, podeu consultar l’informe An introduction to UNESCO’s Updated Recommendation on Science and Scientific Researchers.