El conjunt d’estudis recerTIC UPC està dedicat a oferir una visió representativa de la producció científica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en temes emergents de l’àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). L’objectiu és mostrar una imatge significativa de les publicacions dels investigadors de la UPC, posant l’accent en les relacions de coautoria, l’afiliació i l’àmbit temàtic.

Aquests estudis, consultables únicament en anglès, són: 5G; Computer security; Embedded systems; Machine learning; Smart sensors; Bioinformatics; Data science and engineering; loT; Robotics; i finalment, Vehicle-to-everything. Cada un d’aquests estudis presenta mapes interactius i gràfics sobre les publicacions dels investigadors, l’autoria i coautoria, les institucions vinculades, els àmbits temàtics, les revistes, les conferències, o els documents més citats. Els documents analitzats a cada estudi són els publicats entre els anys 2007 i 2017. D’altra banda, les fonts d’informació utilitzades són la Web of Science (WoS) i Scopus així com Google Scholar, en el cas de l’avaluació de l’impacte de les revistes i congressos, i el portal de producció científica dels investigadors de la UPC, Futur.

Val a dir que aquests estudis s’emmarquen en una iniciativa més àmplia d’estudis bibliomètrics, que es dissenyen i elaboren amb informació sobre la producció científica dels investigadors de la UPC, l’impacte de les seves publicacions, i el posicionament de la UPC versus altres universitats europees i internacionals.

Per a més informació, podeu consultar els estudis recerTIC UPC al lloc web de Bibliotècnia, la biblioteca digital de la UPC.