La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Percepción social de la ciencia y la tecnologia 2020. Aquest estudi, que es realitza de forma bianual des de l’any 2002, recull les anàlisis i els resultats de la X Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y de la Tecnología. L’informe vol aprofundir en el coneixement de les relacions entre ciència, tecnologia i societat. També analitza la percepció de la ciutadania sobre els avenços científics i tecnològics així com la capacitat d’aquests per la millora de la qualitat de vida de la població.

Pel que fa al contingut, l’informe inclou els temes següents: l’interès pels temes científics i tecnològics; la imatge social de la ciència; la imatge social de la professió científica; l’alfabetització científica; la ciència i tecnologia i els mitjans de comunicació; les polítiques de suport a la ciència i la tecnologia; salut i ciència; la COVID-19; canvi climàtic i ciència; els efectes de les noves tecnologies; i finalment, actituds i posicionaments de la ciutadania. L’enquesta inclou un mòdul específic dedicat a indagar la percepció social d’alguns aspectes de la ciència aplicada a la salut.

L’informe destaca que una majoria àmplia de la població creu que s’hauria d’invertir més en ciència i tecnologia en tots els nivells de l’administració pública i les empreses privades. Aquesta demanda és major cap al Govern d’Espanya, sostinguda pel 85 % de la població. El 80 % creu que els governs autonòmics haurien d’augmentar la inversió destinada a la ciència i tecnologia, al costat del 71 % que creu que ho haurien de fer les administracions locals i les empreses privades.

Pel que fa a l’interès per temes de ciència i tecnologia, l’estudi revela que prop d’una de cada set persones (14 %) manifesta de manera espontània interès pels temes de ciència i tecnologia, una proporció semblant als que expressen interès per l’economia (16 %), l’educació (15 %) i el medi ambient (10 %). Aquesta dada és similar a l’interès detectat en l’enquesta realitzada l’any 2018 (16 %).

L’interès per la ciència i la tecnologia declarat de forma espontània continua sent major entre els homes (19 %) que entre les dones (10 %). No obstant això, les dones mostren un major interès per temes amb una relació molt directa amb la ciència i la tecnologia, com la medicina i la salut. El 32 % de les dones mostra un interès espontani per aquestes qüestions, davant el 20 % dels homes. També les dones s’han mostrat més interessades per temes relacionats amb la pandèmia (50 %, davant el 43 % dels homes).

L’enquesta ha mostrat en les últimes edicions que internet s’ha consolidat com un mitjà fonamental d’informació i comunicació científica a Espanya. En aquesta edició, el 61 % de la població manifesta que s’informa sobre ciència i tecnologia mitjançant internet, principalment per xarxes socials i a través de mitjans generalistes en la seva versió digital.

Per a més informació, podeu consultar en detall l’informe Percepción social de la ciencia y la tecnologia 2020 al lloc web de la FECYT.