Unió Europea

Els Programes Marc d’R+D de la Unió Europea (Framework Programme, FP) són el principal instrument de la política comunitària de recerca, que té la finalitat de millorar la competitivitat d’Europa. Els tres darrers programes són el FP5 (1998-2002), el FP6 (2003-2006) i el FP7 (2007-2013).

Les modalitats de participació financen sobretot actuacions de col·laboració transnacional entre empreses i entitats de recerca, però també infraestructures de recerca, formació del personal, coordinació de programes nacionals, desenvolupament de xarxes i plataformes, etc.

Els Programes Marc constitueixen una font bàsica de finançament competitiu per a la recerca dels territoris de llengua i cultura catalanes. En aquest sentit, les dades de MERIDIÀ (informes de Recursos Econòmics i consulta del Servei de Cerca) provenen de dues fonts d’informació:

Segons la base de dades de MERIDIÀ, en el període 2000-2009 les entitats catalanes, valencianes i balears han coordinat i/o participat en 3.130 projectes: 1.262 del FP5 (dades 2000-2002); 1.296 del FP6; i 572 del FP7 (dades 2007-2009).

A la vegada, cada projecte pot ser executat per més d’una entitat. Així, s’han comptabilitzat 4.366 execucions: 1.735 (FP5); 1.865 (FP6); i 766 (FP7). El percentatge d’execucions per tipus d’entitats és el següent: universitats (32,4%); instituts i centres de recerca (26,3%); empreses (23,8%); altres entitats (10,6%); i, per últim, parcs científics i centres tecnològics (6,9%). La distribució territorial de les execucions és la següent: Catalunya (75,7%); País Valencià (21,6%); i Illes Balears (2,7%).

Per acabar, els dos programes amb més execucions de cada FP són:

  • FP5: User-friendly information society (448) i Competitive and sustainable growth (388).
  • FP6: Information society technologies (360) i Specific SME activities (271).
  • FP7: People (137) i Information and communication technologies (129)

Per a més informació, podeu consultar les següents fonts: