El Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) ha publicat el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 (PEICTI 2021-2023), que s’estructura entorn a les línies definides en l’Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación (EECTI 2021-2027). El pla centra els objectius en el reforç de l’R+D+I en els sectors estratègics a conseqüència de la pandèmia: salut, transició ecològica i digitalització. Així mateix estableix el desenvolupament d’una carrera científica dirigida a afavorir l’estabilitat i el relleu generacional del personal investigador. A més, incorpora actuacions destinades a catalitzar la innovació i el lideratge empresarial.

El PEICTI 2021-2023 es dirigeix a tots els agents del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), tan públics com privats, responsables de l’execució de les activitats d’R+D+I, la difusió i promoció dels resultats i la prestació de serveis d’R+D+I. El nou pla integra quatre programes estatals i la seva execució està marcada per la transversalitat, és a dir, s’implica directament a 12 ministeris i les seves unitats i entitats dependents.

El finançament de les actuacions recollides en el pla es durà a terme a través de subvencions, ajudes no reemborsables o parcialment reemborsables, préstecs, contractació pública o mecanismes d’inversió. A més dels fons procedents dels pressupostos generals de l’Estat espanyol, les actuacions podran comptar amb fons europeus, i especialment amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu i fons procedents del mecanisme de recuperació i resiliència.

Els principals objectius i novetats del PEICTI 2021-2023 són:

a) Millorar el model de gestió establint un finançament per objectius. En aquest sentit, es preveu la creació d’un comitè de seguiment amb representació del MICINN, agents finançadors i representants dels ministeris que participen en el pla.
b) Fomentar el relleu generacional impulsant l’atracció de talent mitjançant el desenvolupament d’una carrera científica en què es proposa la creació d’un nou contracte d’incorporació al sistema públic de recerca que millori substancialment el model de contractació temporal actual. Amb l’objectiu de fomentar l’excel·lència i l’atracció de talent, el personal investigador disposarà d’una modalitat d’ajudes per al desenvolupament de la seva línia d’investigació.
c) Impuls de la recerca en línies estratègiques (top-down), mitjançant la creació de noves convocatòries de projectes de generació de coneixement, tant transversals com en àrees concretes, i en línies orientades a el sector públic o a la col·laboració publicoprivada.
d) Articular el focus en salut i medicina d’avantguarda. S’elaborarà una Estrategia Nacional de Medicina de Precisión per millorar el diagnòstic, tractament i capacitat de predicció de malalties.
e) Disseny conjunt entre el Gobierno i les comunitats autònomes dels denominats Planes complementarios que permetran establir programes plurianuals d’investigació i innovació al voltant d’àrees d’interès estratègic.
f) Protagonisme en la construcció de l’European Research Area (ERA), mitjançant actuacions dirigides a facilitar la participació d’Espanya a l’Horizon Europe i la col·laboració científica amb altres països del nostre entorn.
g) Intensificar els incentius a la transferència, reforçant el vincle entre recerca i innovació, per ajudar a traslladar els avenços científics a models de negoci viables i rendibles. Això es realitzarà mitjançant els següents instruments: reforç dels contractes Torres Quevedo, del programa NEOTEC, ajuts amb el segell d’excel·lència europeu per a petites i mitjanes empreses i mesures per a garantir l’estabilitat de la inversió.

Per a més informació, podeu consultar el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación (2021-2023).