La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Percepción social de la ciencia y la tecnologia 2016. Aquest estudi, que es realitza de forma bianual des de l’any 2002, recull les anàlisis i els resultats de la VIII Encuesta de Percepción Social de la Ciencia.

Pel que fa al contingut, l’informe inclou una reflexió inicial sobre com es veu actualment la ciència i la tecnologia a Espanya.  A continuació, es publiquen 10 articles elaborats per experts científics que analitzen diverses àrees de recerca en aquest sector com l’apropiació social de la ciència a Espanya; les percepcions de risc en aplicacions biotecnològiques; la influència de la creativitat ocupacional en la percepció de la ciència i la tecnologia; els factors socials de la oposició a aplicacions tecnocientífiques controvertides; les desigualtats de gènere en la percepció social de la ciència i la tecnologia en funció de l’edat i el nivell educatiu; entre d’altres.

L’informe també mostra les conclusions principals de cada àrea analitzada. En aquest sentit, es conclou que l’actitud general cap a la ciència té un caràcter positiu ara bé la població no acostuma a posar en pràctica el coneixement científic o tècnic en el seu dia a dia, la qual cosa seria una estratègia eficaç per aconseguir un major compromís de la ciutadania amb el desenvolupament de la ciència i la tecnologia. L’anàlisi constata que els aspectes que concentren una major oposició entre l’opinió pública estan vinculats principalment amb els efectes no desitjats cap al medi ambient i la salut. L’estudi també argumenta la necessitat d’implementar intervencions dirigides a les noies per afavorir el seu interès en aquests temes.

Per a més informació, podeu consultar en detall l’informe Percepción social de la ciencia y la tecnologia 2016 al lloc web de la FECYT.