El programa Interreg Europe promou la cooperació territorial interregional per tal de millorar les polítiques públiques i reduir les desigualtats econòmiques i socials entre regions, amb l’horitzó dels objectius de creixement fixats per l’Estratègia Europa 2020. Així s’estableix un marc de cooperació entre actors nacionals, regionals i locals de diferents estats membres de la Unió Europea (UE) per a abordar problemes que transcendeixen les fronteres i requereixen una aproximació conjunta.

L’edició actual Interreg V (2014-2020) se subdivideix en tres programes de cooperació: cooperació transfronterera (Interreg V A); cooperació transnacional (Interreg V B); i cooperació interregional (Interreg V C). En el marc pressupostari del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el programa Interreg Europe es desplega en quatre eixos prioritaris: recerca i innovació; competitivitat de les pimes; economia de baix carboni; i, finalment, eficiència en recursos i medi ambient.

Ara s’ha publicat la resolució de la quarta convocatòria del programa. En aquesta ocasió, han seleccionat 74 projectes (dels 170 presentats), amb 9 projectes amb socis catalans. La distribució de la participació catalana per tipus d’entitats és la següent: administracions (Generalitat de Catalunya -lidera dos projectes- i Diputació de Barcelona) i agències públiques (Agència de Residus de Catalunya i Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona –BCNecologia–); centres CERCA (Fundació i2CAT i Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals –CREAF–); universitats (Universitat Autònoma de Barcelona –UAB–); i, finalment, associacions empresarials (PROA – Federació de Productors Audiovisuals).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del programa Interreg V (2014-2020).