La Institució CERCA ha aprovat, recentment, el pla d’acció per a portar a terme una nova estratègia de gestió de dades. Aquesta estratègia té la vocació de coordinar-se amb altres agents del sistema, com ara les universitats, el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC), el Barcelona Supercomputing Center (BSC), així com amb el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement (PN@SC), un cop sigui aprovat i vigent. L’objectiu és facilitar i racionalitzar infraestructures de dades, treballar amb criteris europeus (FAIR data principles) i disposar d’un pla de gestió de dades adequat a cada institució i projecte.

En el marc del programa Horizon 2020 (2014-2020), la Comissió Europea va iniciar l’any 2017, l ‘Open Research Data Pilot (ORD Pilot) que requereix a tots els projectes finançats la publicació de les dades de recerca en accés obert. Per a continuar aquesta estratègia, en el proper programa marc Horizon Europe serà obligatori publicar les dades de forma oberta i fer un pla de gestió de dades. En el context català, l’any 2020, la Institució CERCA aprova la nova estratègia de gestió de dades.

Aquesta nova estratègia considera un model de gestió ponderat en funció de cada disciplina científica per a les dades científiques relacionades amb la seva producció científica. D’altra banda, fer formació als investigadors per promoure projectes de recerca amb dades compartides de diferents institucions d’R+D. Així mateix, mesurar sistemàticament els volums de dades generats, accessibles en accés obert, consultats, etc. per facilitar la planificació a mig/llarg termini en la gestió de dades. A més, inclou reforçar l’accés a l’anella científica de Catalunya per tenir l’ample de banda adequat a les necessitats dels centres CERCA, entre d’altres aspectes.

Per a més informació, podeu consultar l’estratègia de gestió de dades al lloc web de la  Institució CERCA.