Horizon DashboardEl portal Funding & tender opportunities de la Comissió Europea (CE) inclou el quadre de comandament Horizon Dashboard. Es tracta d’una eina interactiva per obtenir estadístiques i dades sobre les sol·licituds i concessions de projectes (taxes d’èxit, finançament assignat, etc.), amb filtres per països, regions, àmbits d’investigació o tipus d’organització.

Recentment s’ha presentat la nova secció Horizon 2020 and FP7 Project Results del quadre de comandament. Aquesta secció s’actualitza mensualment i presenta els resultats agregats dels projectes finançats pels programes europeus 7th Framework Programme (FP7, 2007-2013) i Horizon 2020 (2014-2020). En concret, s’ofereix informació sobre publicacions científiques i drets de propietat intel·lectual (en anglès, Intellectual Property Rights, IPR).

La coherència i fiabilitat de les dades depenen de la qualitat de la informació i, per tant, s’ha realitzat un treball massiu de control i correcció de dades. Es tracta d’un primer intent de la CE per oferir xifres consolidades sobre publicacions científiques i sol·licituds de drets de propietat intel·lectual (patents, marques, dissenys, models d’utilitat, etc.).

La nova secció Horizon 2020 and FP7 Project Results presenta dos apartats:

a) Scientific publications: facilita indicadors sobre articles de revista (sobretot, revistes amb avaluació d’experts i en accés obert), comunicacions a congressos, llibres i capítols, tesis doctorals i altres tipologies. La informació procedeix d’OpenAIRE (servei que vincula i federa repositoris de publicacions); del DOI de les publicacions proporcionat pels projectes; i, finalment, de les metadades incorporades manualment pels coordinadors dels projectes. A més, la classificació de revistes es realitza segons els indicadors de l’SCImago Journal Rank (SJR). La informació es pot filtrar per programa, prioritat temàtica, tipus de publicació, editorial, etc. Actualment, hi ha un total de 330.400 publicacions corresponents a 21.000 projectes.

b) Reported IPR Applications: proporciona informació sobre els drets de propietat intel·lectual vinculats a l’execució dels projectes finançats, inclosos els resultats directes i els antecedents. Les dimensions de consulta són programa, tipus de dret, oficina o prioritat temàtica. En total, hi ha 7.135 sol·licituds (un 81,8% són patents) corresponents a 47.618 projectes.

Per a més informació, podeu consultar la secció Horizon 2020 and FP7 Project Results del Horizon Dashboard.