Recentment, s’ha presentat una nova edició de l’Observatorio IUNE (2021), que analitza l’activitat d’R+D+I de les universitats espanyoles en el període 2010-2019. Aquesta actualització inclou la vuitena edició de l’informe Actividad investigadora de las universidades españolas, que presenta també una comparativa dels indicadors més significatius de la dècada 2003-2012 respecte a l’actual.

En termes generals, el sistema universitari espanyol (SUE) ha perdut força en els indicadors d’activitat científica més significatius, si bé sembla que la caiguda sistemàtica observada en períodes anteriors s’està alentint. Aquesta edició també presenta un perfil interactiu de visualització de dades a través del programa Tableau.

L’Observatorio IUNE es va posar en funcionament l’any 2012. Està coordinat pel Laboratorio de Estudios Métricos de la Información (LEMI) de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el marc de l’Alianza 4 Universidades (A4U), integrada per la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la UC3M.

A partir d’una àmplia bateria d’indicadors s’analitzen set dimensions al voltant de les quals gira l’R+D+I del sistema universitari espanyol: finançament; professorat; activitat científica; competitivitat; innovació; capacitat formativa;  i, per últim, reconeixement.

L’informe destaca que la despesa pública total en educació universitària s’ha incrementat des del 2016, passant de 8.989 milions d’euros (M€) a 9.554 l’any 2019. Així mateix, la despesa pública en personal d’educació universitària s’ha incrementat des del 2012, amb 5.550 M€, fins al 2019 amb 6.505 M€.

En la dècada analitzada, la producció del SUE recollida a la Web of Science (WoS) s’ha incrementat en un 73 %, passant de 50.657 publicacions el 2010 a 87.619 el 2019. Així mateix, la col·laboració internacional de les universitats ha crescut en tota la dècada, des del 32,14 % el 2010 al 46,98 % el 2019.

Pel que fa al creixement del nombre de professors, ha estat del 3,72 %, passant de 62.968 el 2010 a 65.312 el 2019, un percentatge molt inferior a l’increment en el nombre de publicacions.

Per comunitats autònomes, Catalunya presenta els valors de producció més elevats per a la dècada estudiada, amb 168.951 documents, seguida de Madrid, amb 121.364 i Andalusia, amb 97.630. El percentatge de documents amb alta visibilitat (primer quartil del Journal Citation Reports) s’ha incrementat considerablement, passant d’un 39,57 % dels documents el 2010 a un 48,22 % el 2019.

Les universitats politècniques lideren la distribució de patents concedides, encapçalada per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM) i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L’obtenció de les dades de l’Observatorio IUNE procedeix de fonts oficials com, per exemple,: la Comisión Evaluadores de la Actividad Investigadora (CNEAI); l’Instituto Nacional de Estadística (INE); el Centro para el Desarrollo Técnico Industrial (CDTI); la RedOTRI (CRUE); l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM); o el Sistema de Información Integral Universitaria (SIIU). Pel que fa a les dades de publicacions científiques, s’ha usat com a font d’informació la plataforma WoS.

Per a més informació, podeu consultar l’Observatorio IUNE.