La Comissió Europea (CE) ha publicat l’informe She Figures 2018, que fa referència a l’estat d’igualtat de gènere en l’àmbit de la recerca i la innovació. L’estudi, que es publica cada tres anys des del 2003, pretén donar una visió general de la situació d’igualtat de gènere a escala europea, utilitzant un ampli ventall d’indicadors per examinar l’impacte i l’eficàcia de les polítiques implementades en aquesta àrea.

Els indicadors presenten i analitzen els temes següents: la presència de dones en la investigació en diferents sectors de l’economia; la segregació horitzontal per sexe en diferents àmbits de l’R+D i ocupacions en recerca; i, finalment, la segregació vertical per sexe en l’àmbit acadèmic, és a dir, la (baixa) representació de dones en les qualificacions més altes i llocs de recerca i com a caps d’institucions acadèmiques. L’edició 2018, a més, inclou nous indicadors que proporcionen coneixements sobre la segregació primerenca en els itineraris educatius escollits per dones i homes joves, i el seu progrés per avançar a millors nivells educatius. Un altre nou indicador mesura la propensió de les dones i dels homes a treballar sols, en equips del mateix sexe o en equips mixtos, com a inventors de patents. També, s’ha revisat la definició de la dimensió sexual i de gènere.

Les dades conclouen que, l’any 2016, la proporció de dones entre els graduats de doctorat oscil·la entre el 40 % i el 60 % en la gran majoria dels països examinats. La presència de dones entre els graduats de doctorat augmenta entre el 2007 i el 2016 dins els 28 països de la Unió Europea (UE). Val a dir, que la taxa mitjana anual de creixement dels doctorats és del 2,3 % per les dones i de l’1,4 % pels homes.

Les dones doctorades, però, encara estan sobrerepresentades en els camps de l’educació (el 68 % de tots els graduats a escala europea) i salut i benestar (60 %). La seva participació en agricultura, silvicultura, pesca i veterinària és del 59 %. Tanmateix, són significativament poc representades en els camps de les tecnologies de la informació i la comunicació (21 %), i enginyeria, fabricació i construcció (29 %). Ambdós, dones i homes, mostren una alta preferència pels estudis de doctorat en el camp de les ciències naturals i les matemàtiques.

Pel que fa a l’ocupació, les dones continuen tenint participacions més baixes que els homes, i fins i tot quan tenen estudis superiors, les dones tenen més probabilitats que els homes d’estar a l’atur. A la UE, l’any 2017, la taxa d’atur de les dones amb estudis superiors és del 3,8 %, mentre que pels homes la mateixa taxa és del 2,9 %. Les dones són més propenses que els homes a graduar-se en un nivell de grau, però menys probable que els homes que continuïn amb el nivell de doctorat.

Les diferències entre dones i homes també es poden observar en les seves condicions de treball com a investigadors. L’any 2016, la proporció de dones investigadores que treballen a temps parcial és del 13 %, i la dels homes del 8 %. A més, el 8,1 % de les dones i el 5,2 % dels homes investigadors treballen sota contractes considerats com ocupació precària. Així mateix, hi ha una considerable diferència salarial de gènere en ocupacions científiques d’R+D. Les dones guanyen, de mitjana, un 17 % menys que els homes l’any 2014 i es detecta que la diferència salarial entre homes i dones s’amplia amb l’edat. A més, la presència de dones investigadores sembla tenir una relació inversa amb la despesa en R+D per investigador. Doncs la majoria dels països que inverteixen més per investigador tenen algunes de les participacions més baixes de dones investigadores.

Per a més informació podeu consultar el text complet de l’informe She Figures 2018 de la CE.