La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’Informe CYD 2019, que analitza la importància que tenen les universitats en la productivitat i la competitivitat de l’economia espanyola. La seva contribució és clau en la formació del capital humà i en la recerca i transferència de coneixement al sistema productiu. L’informe fa palès l’impacte de la COVID-19 en la qualitat de l’activitat investigadora i docent de les universitats, el qual és molt notable en la internacionalització de les universitats. Aquest impacte també es considera com una oportunitat per a fer front a nous desafiaments del sistema universitari.

L’Informe CYD 2019 estructura la informació en 4 grans apartats: sistema universitari espanyol: trets bàsics; graduats universitaris i mercat laboral; recerca i transferència en les universitats espanyoles (inclou una monografia sobre les causes de la presència relativament reduïda de la creació d’spin-off i llicències de patents en les universitats espanyoles); i, per últim, la posició internacional de les universitats espanyoles. A més, inclou un annex sobre el baròmetre CYD 2019 i un annex estadístic, així com un resum executiu i una introducció. També incorpora 27 quadres, alguns dels quals ressenyen exemples d’èxit de col·laboració entre la universitat i l’empresa.

Segons l’informe, l’any 2018, augmenta la despesa en R+D respecte l’any 2017, situant-se en 3.946,20 milions d’euros (M€), la qual cosa suposa un augment del 3,6 % (més modest que l’any anterior). Aquest augment s’ha produït en tots els camps científics, però d’una forma més notable en les ciències exactes i naturals, les ciències agràries i veterinària i les ciències socials. D’altra banda, D’altra banda, el personal docent i investigador (PDI) ha augmentat un 3 % en el curs 2018-2019, arribant a la xifra de 125.471 persones.

Així mateix, la producció científica espanyola ha ascendit a 467.100 documents el període 2014-2018. Aquest fet situa l’Estat espanyol en l’onzena posició de la relació de països amb major producció. Per àrea geogràfica, Cantàbria compta amb els majors índexs de citació respecte món. En aquest sentit, obté més del 74 % de citacions que la mitjana mundial i és un canvi significatiu pel que fa a el període anterior. Així mateix, la segueix Catalunya i les Illes Balears, amb més d’un 71 % i 67 % de cites, respectivament. Madrid, tot i la gran capacitat de producció que té, la supera en un 42 %.

Cal assenyalar que s’entreveu un canvi de tendència positiu en la taxa de creixement de l’excel·lència científica en el període 2014-2018 si la comparem amb el quinquenni anterior. De la mateixa manera, es manté un creixement positiu de col·laboració científica internacional. Pel que fa a la col·laboració universitat-empresa, el 2018 es consolida l’augment del finançament privat de l’R+D universitària, aconseguint els 216,9 M€, un 9,52 % més que el 2017. D’altra banda, continua la tendència decreixent en el nombre de sol·licituds de patents. L’any 2018 la xifra és de 327 sol·licituds, la qual cosa suposa una disminució del 25 % respecte l’any 2017.

Per a més informació detallada podeu consultar l’Informe CYD 2019 al lloc web de la Fundación CYD.