La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’Informe CYD 2016, que analitza la contribució universitària al desenvolupament econòmic i social. Aquesta publicació ofereix informació estadística sobre les característiques més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes i per universitats (es distingeix entre universitats públiques o privades i presencials o no presencials).  En aquesta tretzena edició es destaca que les universitats espanyoles comencen a reflectir millores degudes al canvi de tendència de la situació econòmica general.

L’Informe CYD 2016 estructura la informació en 4 grans apartats: sistema universitari espanyol: trets bàsics; graduats universitaris i mercat laboral; recerca i transferència en les universitats espanyoles; i, per últim, la posició internacional de les universitats espanyoles. A més, inclou un annex sobre el baròmetre CYD i un annex estadístic, així com un resum executiu i una introducció. També incorpora 24 quadres, 6 dels quals ressenyen exemples específics de col·laboració entre la universitat i l’empresa.

Segons l’informe, l’any 2015, la inversió en R+D ha augmentat un 2,7 %, respecte l’últim any, situant-se en 3.703,8 milions d’euros. Aquest augment s’ha produït en tots els camps científics, exceptuant les ciències agràries en què ha disminuït més d’un 10 %. En ciències socials és on més ha augmentat la despesa en R+D (5,09 %), seguida de les ciències exactes i naturals (4,3 %) i les ciències mèdiques (2 %). D’altra banda, el personal docent i investigador (PDI) ha aconseguit el curs 2015-2016 les 118.094 persones, un augment del 2,4 % respecte el curs anterior. La inserció laboral dels titulats en educació superior, un 35,7 % de la població d’entre 25 i 64 anys, també ha tingut un comportament positiu en els tres últims anys (la taxa d’ocupació ha arribat al 79,8 % l’any 2016).

Els indicadors de transferència també evidencien una inflexió positiva en l’any 2015 respecte el període anterior. Així mateix, la producció científica espanyola va ascendir a 91.243 documents al 2015, la qual cosa suposa un increment de més del 25 % respecte al 2010. Aquest fet permet que l’Estat espanyol es mantingui en la desena posició de la relació de països amb major producció. Val a dir però que el nivell de lideratge i excel·lència científica ha disminuït en el període 2011-2015 respecte al 2006-2010. De la mateixa manera hi ha hagut un descens en la col·laboració científica internacional.

Un altre aspecte positiu, fa referència al programa Horizon 2020 de la Unió Europea (UE). En aquest sentit Espanya ha estat el quart país amb major volum captat,  1.933,3 milions d’euros, equivalent a pràcticament un 10 % del total de les subvencions atorgades en les tres primeres edicions del programa.

Per a més informació detallada podeu consultar l’Informe CYD 2016 al lloc web de la Fundación CYD.