El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) és una entitat pública empresarial que depèn del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN), que promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les empreses. Aquesta entitat canalitza les sol·licituds de finançament i suport de projectes d’R+D+I en els àmbits estatal i internacional, a més de promoure la transferència de tecnologia empresarial.

La captació de crèdits del CDTI és un bon indicador de l’evolució dels projectes d’R+D+I del sector empresarial. Recentment, l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) ha actualitzat l’informe estadístic Projectes del CDTI per comunitats autònomes, que disposa de la informació completa del període 2000-2018.

Malgrat un cert repunt en els darrers anys, la convocatòria del CDTI de l’any 2018 segueix per sota dels nivells de l’inici de la crisi econòmica en l’import dels crèdits estatals concedits (749,93 milions d’euros (M€), en comparació als 1.238,74 finançats l’any 2009).  Val a dir que l’any 2018 aquest import ha disminuït lleugerament respecte al 2017 (839 M€) així com el nombre d’activitats finançades (1.789 projectes, uns 48 menys que l’any anterior). En relació al global estatal, les empreses catalanes mantenen el lideratge i mostren certa recuperació respecte l’any 2016 i 2017.

Des de l’any 2000, el CDTI ha finançat 23.508 projectes empresarials d’R+D+I amb un crèdit global de 12.560,19 M€. El cost total dels projectes és de 20.012,8 M€.

Per comunitats autònomes (2000-2018)Catalunya és capdavantera en el nombre de projectes aprovats en tot l’Estat espanyol. Així, en el període 2000-2018 les empreses catalanes han rebut finançament del CDTI per a impulsar 5.190 projectes (un 22,07 % estatal), amb uns crèdits totals de 2.742,27 M€ (21,83 %). Les posicions estatals següents corresponen a Madrid (un 13,22 % dels projectes i un 17,57 % dels crèdits) i el País Basc (10,62 % i 11,21 %), respectivament. En el mateix període, el País Valencià ha executat 2.315 activitats (9,84 %), amb 1.192,71 M€ en crèdits (9,49 %), i les Illes Balears, 85 activitats (0,36 %), amb 33,24 milions (0,26 %).

Per a més informació, podeu consultar l’informe estadístic Projectes del CDTI per comunitats autònomes, així com altres entrades sobre el CDTI publicades en aquest lloc web.