Central de Resultats de Recerca - Instituts i centres - Dades 2016-2017La Central de Resultats de Recerca de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits pels diferents centres de recerca biomèdica i instituts d’investigació sanitària de Catalunya. En darrer terme es tracta de retre comptes de la inversió pública en recerca i facilitar una presa de decisions transparent i corresponsable en polítiques i gestió de l’R+D+I en salut a Catalunya.

Recentment s’ha presentat l’informe Central de resultats de recerca: instituts i centres (dades 2016-2017) on s’analitzen els recursos, la transferència i la producció i eficiència dels centres/instituts participats per la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament de Salut i el Departament d’Economia i Coneixement. Es faciliten les dades d’11 instituts d’investigació sanitària associats a un hospital o a un centre associat a l’atenció primària, i de 8 centres de recerca biomèdica no associats a centres sanitaris.

En general, els resultats mostren un augment de capacitats en quasi tots els àmbits analitzats, destacant principalment l’eficiència del sistema de recerca en salut que amb pocs recursos obté bons resultats.

El nombre de persones relacionades directament o indirectament amb l’activitat de recerca, s’ha mantingut al voltant de l’equivalent a 6.500 jornades completes, amb un lleuger augment respecte a les edicions anteriors, i amb un 88 % de personal relacionat directament amb l’activitat d’investigació.

La captació i, sobretot, la retenció d’investigadors ha continuat sent un tema de preocupació en la comunitat investigadora. A la vegada, l’encreuament en la tisora de gènere s’ha seguit produint en la carrera investigadora en el conjunt dels centres. Així, els percentatges de dones han sigut els següents: 63 % dels investigadors menors de 40 anys; 44 % dels investigadors principals; 30 % dels caps de grup; i un 19 % dels investigadors de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

Durant el període 2016-2017, els centres/instituts han mantingut la capacitat de captar fons (competitius i no competitius) i han sigut capaços de multiplicar per 3,9 el finançament de la Generalitat de Catalunya. Sobretot cal destacar l’augment en la captació de fons competitius. En aquest sentit, els centres amb més projectes actius, així com amb més personal de recerca, han superat els 200 mil euros de fons competitius aconseguits per investigador principal, mentre que en el cas dels instituts, aquests han superat els 100 mil euros.

Respecte a la generació i transferència de coneixement, ha prosseguit el creixement de les patents llicenciades i de la creació d’empreses innovadores. A més, la participació en assajos clínics ha sigut en augment, concentrada en els instituts més grans. En canvi, durant el 2017 la participació en Guies de Pràctica Clínica (GPC) ha patit una disminució general.

Pel que fa a la producció científica, el 2017 s’han publicat 9.276 documents citables (64 % en revistes de primer quartil), que han representat un 16% més que l’any 2016. També cal destacar el percentatge de documents publicats en accés obert.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Central de resultats de recerca: instituts i centres (dades 2016-2017) de l’AQuAS.