Central de Resultats de Recerca 2014-2015L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) ha presentat l’informe Central de Resultats de Recerca. Instituts i centres. Dades 2014-2015. Aquest informe analitza els recursos econòmics i humans, la transferència i la producció científica en ciències de la salut dels anys 2014 i 2015 i els compara amb les dades presentades en els informes anteriors (2012-2013).

L’estudi s’emmarca en el projecte de la Central de Resultats del sistema sanitari integral i d’utilització pública de Catalunya, que té la missió de mesurar, avaluar i difondre els resultats assolits pels centres del sistema sanitari públic.

L’informe Central de Resultats de Recerca. Instituts i centres. Dades 2014-2015 ha estudiat 11 instituts d’investigació sanitària (associats a un hospital o a un centre d’atenció primària) i 9 centres de recerca biomèdica participats per la Generalitat de Catalunya.

En relació als recursos humans, el nombre de persones equivalents a jornades completes (EJC) relacionades directament o indirectament amb l’activitat de recerca als centres i instituts, ha sigut de 5.754 EJC (any 2014) i de 6.487 EJC (any 2015). Pel que fa als recursos econòmics, la recerca en salut a Catalunya ha mobilitzat un total de 560,5 milions d’euros en el bienni 2014-2015. Per cada euro que la Generalitat de Catalunya ha invertit en els centres de recerca, aquests n’aconsegueixen captar quatre més (un euro més que a l’informe anterior).

En el panorama de transferència destaca principalment un augment de patents i d’assaigs clínics. Respecte a la producció científica, el nombre de publicacions dels centres i instituts ha seguit augmentant, així com les citacions, el lideratge i les col·laboracions internacionals.

A més, l’AQuAS ha presentat el primer informe Central de Resultats de Recerca. Convocatòries PERIS 2017, amb l’objectiu de retre comptes de l’ús responsable dels recursos i oportunitats generades amb la convocatòria 2017 del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS). Així mateix, s’ha presentat el Sistema d’Avaluació de la Recerca i Innovació en Salut (SARIS), que segueix les línies estratègiques del PERIS i es concep com a mecanisme d’avaluació responsable de la recerca i transformador al servei del retiment de comptes.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’AQuAS.