L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) ha presentat l’informe Indicadors de formació i docència 2018. L’informe fa una valoració positiva dels 10 anys de la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i es destaca l’increment del nivell de formació de la població de 30 a 34 anys. Així mateix mostra com el conjunt d’activitats docents consolida les universitats com a institucions amb un gran impacte en la societat, tot i que els recursos que s’hi han destinat no s’han incrementat en els darrers anys.

L’informe es divideix en tres capítols: el primer mostra un mapa de l’oferta formativa, el perfil dels estudiants i del professorat, la formació de doctorat i el finançament de la docència en el sistema universitari públic català; el segon dona a conèixer el procés formatiu, amb aspectes com la qualitat de l’oferta, la mobilitat internacional, els resultats del procés formatiu, les pràctiques professionals i la innovació docent; i finalment, el tercer capítol és destina a la formació continuada, i les xarxes i els vincles de les universitats amb la societat. El document també inclou un monogràfic que tracta sobre la formació i el compromís social de les universitats.

Pel que fa a les dades sobre formació de doctorat, a partir del curs 2015-2016 es destaca un augment del nombre d’estudiants matriculats en els programes de doctorat que ofereixen les universitats públiques catalanes i el grau elevat d’inserció laboral dels doctorats. En aquest sentit, la taxa d’ocupabilitat dels doctors supera el 90 % segons les diferents àrees de coneixement, i més del 50 % realitzen tasques relacionades amb la seva formació de doctorat.

Val a dir que els doctorats industrials són programes pioners d’enfortiment dels vincles entre la universitat i l’empresa. Des que van ser implementats l’any 2012 fins al 2017, s’han desenvolupat un total de 286 programes, en els quals han participat 352 empreses i 404 estudiants.

Per a elaborar aquest informe s’han utilitzat les bases de dades UNEIX, els informes i indicadors de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), i les fonts pròpies de cadascuna de les universitats. Així mateix, alguns indicadors s’han creat específicament per a aquest informe i per a les edicions posteriors.

Per a més informació detallada, podeu consultar l’informe Indicadors de formació i docència 2018 al lloc web de l’ACUP.