La Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) ha publicat l’Informe sobre el Estado de la Ciencia 2020. L’informe recull els principals indicadors de ciència i tecnologia iberoamericans i interamericans, la seva evolució al llarg dels anys i una comparativa amb altres regions. Val a dir que l’informe commemora els 25 anys de la RICYT amb un dossier especial de reflexions sobre la producció i l’ús d’aquests indicadors. Aquesta edició compta amb el suport de l’Oficina Regional  de  Ciencias  para  América  Latina  y  el  Caribe  de  la  UNESCO, en el marc de l’acord de cooperació signat amb l’Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).

Els  més de 150 indicadors  bibliomètrics analitzats en aquest estudi provenen  de  diferents  bases  de  dades  internacionals  i  regionals.  En  el  cas  de  les  patents,  es  presenta  informació  obtinguda  de  les  oficines de propietat intel·lectual de cada un dels països iberoamericans  i  també  informació provinent  de la World Intellectual Property Organization (WIPO). Els gràfics que s’hi inclouen prenen de referència els deu anys compresos entre el 2009 i el 2018. En la majoria de països analitzats es disposa d’informació d’aquest últim any.

En referència al context econòmic, l’estudi evidencia que el Producte Interior Brut (PIB) d’Amèrica Llatina i el Carib (ALC) mostra un creixement total del 40 % entre el 2009 i 2018, arribant als 10.000 milions de dòlars (PPC), mentre que a Iberoamèrica creix un 38 % fins a superar els 12.000 milions. No obstant, des del 2015 s’aprecia un estancament econòmic en ambdós blocs, amb un creixement interanual menor al 2 % que afecta al desenvolupament de les activitats de ciència i tecnologia.

Pel que fa a la inversió en R+D, Portugal i el Brasil són els països iberoamericans que més esforç realitzen, invertint, respectivament, l’1,36 % i l’1,26 % del seu PIB en aquestes activitats. Espanya arriba a l’1,24 % i la resta de països inverteix menys del 0,70 % del seu producte en R+D. En comparació, la inversió dels països d’ALC i Iberoamèrica continua tenint una baixa intensitat en comparació a la dels països industrialitzats. Per exemple, Corea i Israel destinen gairebé el 5 % mentre que Alemanya i els Estats Units d’Amèrica (EUA) ronden el 3 %.

Val a dir que el nombre d’investigadors en equivalència a jornada completa (EJC) a Iberoamèrica ha experimentat un creixement del 40 % entre el 2009 i 2018, passant de 404.301 a 565.935 persones. Si tenim en compte la seva distribució d’acord amb el sector d’ocupació, l’any 2018 el 59 % dels investigadors realitza la seva activitat en l’àmbit universitari.

Quant a la producció científica, l’any 2009 i 2018 la quantitat d’articles publicats en revistes científiques registrades a la base de dades Scopus (Elsevier) per autors dels països d’ALC creix un 81 %. Es destaca el creixement de Colòmbia i Xile que tripliquen i dupliquen, respectivament, la quantitat de publicacions en aquesta base de dades.

Respecte a la quantitat total de patents sol·licitades a les oficines nacionals dels països iberoamericans augmenta un 6 % en el període 2009-2018. A Iberoamèrica, Portugal incrementa el nombre de patents en un 47 % mentre que a Espanya disminueix un 21 %. Als països d’ALC, l’increment és liderat per Xile i Colòmbia que les dupliquen, amb un impacte molt petit sobre el total de països d’ALC. El 80 % de sol·licituds de patents en aquests països corresponen a empreses estrangeres que protegeixen productes en els mercats de la regió.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe sobre el Estado de la Ciencia 2020 al lloc web de la RICYT.