National Science FoundationLes anàlisis de les publicacions proporcionen informació sobre el desenvolupament de les capacitats científiques i tecnològiques a tot el món. En aquest sentit, el National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) de la National Science Foundation (NSF) ha publicat la notícia Science and Engineering Publication Output Trends (2017) sobre les principals tendències mundials de la producció científica i tecnològica.

La font d’informació sobre la producció de publicacions ha estat la base de dades Scopus (Elsevier), que proporciona informació en l’àmbit d’articles sobre revistes, llibres i actes de conferències revisades mitjançant avaluació d’experts (en anglès, peer review).

Les noves dades mostren que la producció mundial de publicacions de ciència i tecnologia segueix creixent, fins a arribar als 2,4 milions de publicacions l’any 2017. La Unió Europea (UE) (26 %), la Xina (18,9 %) i els Estats Units d’Amèrica (17,5 %) ocupen les tres posicions capdavanteres arreu del món. A més, els primers 15 països produeixen un 76,4 % de les publicacions científiques (Espanya se situa a la tretzena posició en nombre de publicacions).

A escala mundial, la producció de publicacions de ciència i tecnologia creix una taxa mitjana anual del 4% en el període 2007-2017. Les taxes mitjanes de creixement anual són superiors a la mitjana mundial a països com Austràlia (4,1 %), Corea del Sud (5,1 %), Brasil (6,8 %), la Xina (8,4 %), Rússia (8,6 %), l’Índia (11,1 %) i l’Iran (15,3 %).

La distribució per grans camps científics mostra on es troba la prioritat i l’èmfasi de la investigació científica en els diferents països, si bé cal tenir en compte també els biaixos de la base de dades Scopus. A escala mundial, l’any 2017 el 37 % de les publicacions correspon a ciències mèdiques (21,1 %), ciències biològiques (15 %) i altres ciències de la vida (1,2 %). D’altra banda, la UE registra el percentatge més gran en publicacions de ciències socials (8,7 %), mentre que, per exemple, l’Índia mostra una especialització considerable en informàtica (14,7 %).

Pel que fa a la col·laboració internacional, la recerca és cada cop més global en l’última dècada. El percentatge d’articles de ciència i tecnologia produïts amb col·laboració internacional (és a dir, per autors d’almenys dos països) augmenta del 17 % (2007) al 22 % (2017), si bé existeixen grans diferències entre els països.

Finalment, les dades de citacions es poden utilitzar per estudiar l’impacte científic. A partir de les dades sobre l’1 % dels articles més citats en el seu camp i any de publicació, els Estats Units d’Amèrica (1,9 %) contribueixen gairebé el doble del volum esperat l’any 2015 i mantenen el lideratge mundial. Els articles molt citats de la UE (1,27 %) també superen la seva participació esperada, mentre que el Japó (0,8 %) i l’Índia (0,7 %) es situen per sota del llindar. Ara bé, cal destacar el creixement de la Xina, que passa d’un 0,5 % (any 2005) a un 1,1 % (any 2015).

Per a més informació, podeu consultar la notícia Science and Engineering Publication Output Trends (2017) de la NSF, així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).