La Fundación CYD (Fundación Conocimiento y Desarrollo) ha publicat l’informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2017). Aquesta publicació ofereix informació estadística sobre les característiques més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes i per universitats (es distingeix entre universitats públiques o privades i presencials o no presencials). La informació, que dona lloc a 19 informes individuals, es basa en les dades publicades en l’Informe CYD 2016 i, bàsicament, fa referència a l’any 2015 i el curs 2015-2016.

L’informe estructura la informació en 4 grans apartats: sistema universitari espanyol: trets bàsics; graduats universitaris i mercat laboral; recerca i transferència en les universitats espanyoles; i, per últim, la posició internacional de les universitats espanyoles i els resultats del Ranking CYD (edició de l’any 2017) agrupades per comunitats autònomes. Per a l’elaboració de l’informe s’han usat múltiples fonts d’informació com l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o el grup de recerca SCImago, entre d’altres.

En referència a la recerca i transferència universitària per comunitats autònomes i universitats, s’inclouen els indicadors següents:

  • Publicacions científiques de les universitats (2011-2015)
  • Publicacions científiques totals en revistes de difusió internacional (2011-2015)
  • Sol·licituds de patents nacionals participades per universitats (2006-2015)
  • Sol·licituds de patents del Patent Cooperation Treaty (PCT) presentades a l’OEPM  per universitats (2006-2015)
  • Projectes PID (accions d’investigació industrial concertada i desenvolupament tecnològic del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI) amb participació universitària (2012-2016)

Val a dir que les universitats de Catalunya ocupen les posicions capdavanteres en publicacions científiques en revistes de difusió internacional (Taula 1). D’altra banda, les Illes Balears obtenen bons resultats en publicacions científiques.

Taula 1. Publicacions científiques en revistes de difusió internacional

Els resultats, però, són menys positius en sol·licituds de patents nacionals i de patents internacionals PCT (Taula 2), on el País Valencià ocupa la segona posició, Catalunya la sisena i les Illes Balears la vuitena, entre les 17 comunitats autònomes espanyoles.

Taula 2. Sol·licituds de patents internacionals PCT presentades a l’OEPM per universitats

Per a més informació, podeu consultar l’informe Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica (2017) de la Fundación CYD així com l’Informe CYD 2016.