Fundación Cotec. Tasa de ejecución presupuestaria (2000-2019)La Fundación Cotec ha publicat una notícia en què torna a criticar la baixa despesa prevista i finalment executada en activitats d’R+D+I als pressupostos públics estatals.

Segons les dades oficials (font: Intervención General del Estado, IGAE), l’any 2019 el sector públic estatal espanyol ha invertit de manera efectiva un total de 2.955 milions d’euros en activitats d’R+D+I. Aquesta xifra representa només un 46,4 % del pressupost total disponible (6.366 milions). El sector públic estatal engloba a l’Administració General de l’Estat (AGE), els organismes autònoms, les agències estatals i altres organismes amb pressupost de despeses limitatives.

En termes efectius, l’any 2019 la inversió de la Política 46 (R+D+I) s’ha reduït en 323 milions respecte a l’any anterior. A la vegada, la taxa d’execució pressupostària ha sigut la més baixa des de l’any 2000.

Un 90,9 % del pressupost no executat s’ha concentrat en la despesa financera (capítol 8), malgrat que la taxa d’execució en aquest apartat ha experimentat la segona millora en els darrers 12 anys. Així, l’execució del capítol 8 ha crescut un 7,3 % en els dos darrers exercicis (l’any 2017 va ser d’un 18,1 %). Això ha suposat 350 milions més que l’any 2017, fins a assolir els 1.055 milions en crèdits l’any 2019 (el 2009 s’arribà al màxim històric, amb 3.877 milions en crèdits).

Per la seva banda, els capítols 1 a 7 aglutinen transferències corrents, inversions reals, despeses de personal, despeses de capital, despeses corrents i subvencions. La taxa d’execució de la despesa no financera ha arribat a un 86 %, tot i que ha baixat un 2,6 % respecte al 2017. Així, l’any 2019 s’han executat 1.899 milions, amb una caiguda de 421 milions des de l’any 2017.

El creixement del capítol 8 en detriment de la despesa no financera (capítols 1 a 7) ha evolucionat en paral·lel a un decreixent grau d’execució de la política d’R+D+I. Així, l’any 2019 la despesa financera ha concentrat gairebé el 65% del total, amb una taxa d’execució del 25,4 %, mentre que l’any 2008 representava la meitat del pressupost, amb una taxa d’execució al voltant del 80 %.

Val a dir que l’R+D+I ha sigut una de les partides amb una taxa d’execució pressupostària més baixa de totes les polítiques del sector públic estatal (només per darrere es troba Comerç, Turisme i Pimes, amb un 42,5 %). De fet, tota la resta de partides pressupostàries han superat el 70 % d’execució l’any 2019.

A la primera dècada del segle XXI, la taxa d’execució en polítiques d’R+D+I se situava per sobre del 80 % (l’any 2009 s’arribà al nivell màxim d’inversió executada, amb 8.476 milions, un 81,6 % del pressupost). Per contra, la segona dècada ha registrat una forta caiguda tant en els pressupostos assignats a l’R+D+I (-38,7 %) com en la seva aplicació efectiva (-35,2 %).

Per a més informació, podeu consultar la notícia publicada per la Fundación Cotec.