L’ Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (edición 2019). L’objectiu és mesurar l’evolució dels indicadors més significatius relacionats amb la ciència i la innovació, així com mostrar-ne la comparació amb el context autonòmic, nacional i internacional.

L’informe analitza les dades principals de l’activitat d’R+D+I a partir dels indicadors científics i tecnològics més significatius dels resultats de la producció científica, de la cultura científica i de la innovació, indicadors sectorials i indicadors de participació en programes europeus i internacionals d’R+D+I. En aquest marc, es destaquen les dades següents:

L’any 2017, la despesa en R+D és de 14.063,4 milions d’euros (M€), i representa un 1,2 % del PIB. Per sectors de finançament, les empreses representen el 47,7 %, l’administració pública el 43,2 %, la inversió estrangera el 8,2 % i les institucions privades no lucratives el 0,8 %. Pel que fa als recursos humans, l’any 2017 el personal dedicat a l’R+D (en Equivalència a Jornada Completa, EJC) és de 215.745 persones, un 11,5 per mil del total de la població ocupada. En aquest mateix any, el nombre d’investigadors en EJC és de 133.213. Per comunitats autònomes, Madrid (23,9 %), Catalunya (22,5 %) i Andalusia (11,3 %) acumulen en el seu conjunt gairebé el 60 % del personal total dedicat a l’R+D.

Respecte a la producció científica, l’any 2018 Espanya publica 86.637 documents a Scopus i el seu impacte normalitzat és d’1,3, és a dir, que se cita un 30 % més que la mitjana mundial. Les àrees que tenen major producció científica espanyola són Medicina, Enginyeria i Física i Astronomia. Els països amb els quals col·labora més Espanya són els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia i França. El total de patents sol·licitades a Espanya l’any 2018 és de 1.486, i les concessions de les mateixes, 1.621. Alhora, el total de les concessions de patents europees d’origen espanyol a l’European Patent Office (EPO) és de 964.

Pel que fa a la innovació, l’any 2017 el nombre d’empreses amb innovació tecnològica és de 19.441 i la despesa dedicada a les activitats d’innovació és de 14.821,45 M€. Les empreses que realitzen activitats d’innovació són 7.623, les quals representen el 5,22 % del total del teixit empresarial espanyol.

En relació als indicadors sectorials, les empreses dels sectors d’alta tecnologia van invertir en R+D 5.140 M€, durant l’any 2017. En aquest mateix any, les despeses internes totals en biotecnologia són de 1.693,7 M€.

Quant a la participació en programes internacionals d’R+D+I, el retorn espanyol (pressupost adjudicat en convocatòries competitives) assolit en el Programa Marc Horizon 2020 és del 10 %. Les empreses, amb un 33,7 %, i les universitats, amb un 21 %, són les institucions que aconsegueixen un major finançament. Les comunitats autònomes de Catalunya (30,3 %), de Madrid (22,8 %) i del País Basc (14,2 %) són les que acumulen una major part del retorn.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (edición 2019) al lloc web d’ICONO.