La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicat l’«Informe de la encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento en las Universidades Españolas 2015». Es tracta d’una iniciativa conjunta de la RedOTRI Universidades i la Red de Unidades de Gestión de la Investigación (RedUGI), i es considera un referent en la informació sobre recerca i transferència del coneixement a l’Estat espanyol. L’edició 2015 ha estat contestada per un 95% de les 70 universitats interpel·lades. L’estudi constata que el finançament competitiu destinat a la investigació es va començar a recuperar l’any 2015 i es va incrementar en un 8 %, respecte l’any 2014.

En resum, l’informe destaca que el comportament de l’activitat universitària en recerca i transferència de coneixement, l’any 2015, reflecteix un descens en el volum de finançament dels projectes de recerca competitius sostinguts amb fons públics estatals i regionals. La transferència de coneixement a les empreses continua amb una tendència decreixent, que només queda compensada en la mesura en què la interacció amb empreses es finança amb ajuts públics col·laboradors. També s’ha produït una millora lleugera en els ingressos procedents dels ajuts per a recursos humans i una recuperació del finançament captat en els projectes procedents de la Unió Europea (UE). A més, hi ha una millora en el nombre de contractes de llicència.

Algunes de les aportacions més significatives de l’informe són:
a) Finançament competitiu en R+D: la captació de finançament destinada a l’R+D, després d’un deteriorament l’any 2014, es comença a recuperar al 2015 i s’incrementa en un 8 %, arribant als 951 milions d’euros (M€), tot i que encara lluny dels nivells del 2011 (1.109 M€). Aquesta lleugera recuperació es deu a l‘increment en els ajuts per a la formació, contractació i mobilitat del Personal Docent i Investigador (PDI), principalment procedents de l’Administració General de l’Estat, que ha notat l’impacte de la política de promoció d’ocupació jove amb la convocatòria de la Garantía Juvenil en I+D+I. Igualment, s’aprecia un impuls al finançament de projectes de col·laboració amb empreses procedents de la UE, fruit de la plena operació del programa marc Horizon 2020. Pel que fa a la despesa global en R+D, creix lleugerament respecte al 2014, situant-se en 3.373 M€. Aquesta despesa representa un 36 % del pressupost executat per la universitat, pràcticament igual a l’any anterior.
b) Recursos humans: la proporció de PDI que realitza activitats de recerca i transferència a les universitats públiques i privades ha augmentat lleugerament, si bé, en termes globals, no arriba encara a la meitat de les plantilles, situant-se en el 40 % i el 18 %, respectivament.
c) Producció científica: mesurada en tesis llegides o en articles publicats en revistes indexades al Web of Science (WoS), la producció científica experimenta un creixement l’any 2015. Aquest augment és major en el cas de les tesis llegides, possiblement fruit de la finalització del pla educatiu antic.
d) Patents: es destaca una disminució en el nombre de sol·licituds de patents però es detecta un increment en el nombre de sol·licituds en cotitularitat, la qual cosa és el resultat de la tendència creixent a la cooperació entre entitats diferents.
e) Contractació: l’any 2015 es produeix una lleugera recuperació en la transferència de coneixement realitzada mitjançant la investigació contractada i col·laboradora, així com en els contractes de suport tècnic, prestacions de servei i convenis universitat-empresa.
f) Empreses spin-offel nombre d’empreses creades és semblant a l’any anterior i pràcticament es mantenen les que han ampliat capital. No obstant això, la implicació del PDI promotor en aquest tipus d’empreses manté la tendència a la baixa iniciada l’any 2014.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’«Informe de la encuesta de Investigación y Transferencia de Conocimiento en las Universidades Españolas 2015» de la CRUE.