Investigación y transferencia de conocimiento en las universidades españolas ITC 2016La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha publicat l’informe La investigación y transferencia de conocimiento en las universidades españolas (I+TC 2016). Es tracta d’una iniciativa conjunta de la RedOTRI Universidades i la Red de Unidades de Gestión de la Investigación (RedUGI), i s’adequa amb l’enquesta europea de transferència gestionada per l’associació ASTP-Proton. L’edició 2016 l’han contestada per un 93% de les 74 universitats (només 5 universitats privades no han respost) i inclou dos annexos amb els principals resultats desagregats.

En termes generals, el comportament de l’activitat de les universitats espanyoles en recerca i transferència de coneixement mostra un creixement lleu. El finançament públic competitiu es manté allunyat dels valors de l’inici d’aquesta dècada (1.219 M€ l’any 2010, 954 M€ l’any 2016). D’altra banda, es detecta un lleuger increment en el nombre de contractes privats d’activitats d’R+D, però baixa la mitjana d’import per treball. També augmenten els retorns per explotació de resultats d’investigació, però segueixen lluny dels valors que corresponen als nivells de generació de coneixement que realitzen les universitats.

Pel que fa als recursos humans, es redueix el personal acadèmic implicat en recerca competitiva (43.291 investigadors, l’any 2016), però creix el dedicat a contractes de transferència de coneixement (20.606 investigadors, l’any 2016). Malgrat l’augment de la càrrega burocràtica, el personal auxiliar i tècnic de suport a la recerca només representa un 21% en relació al total del personal investigador, gairebé la meitat del percentatge en el global del sistema científic i tecnològic espanyol (39%). A més, l’informe també denuncia la reducció de personal de transferència tecnològica especialitzat en la creació d’empreses derivades (spin-off) o en la protecció de resultats de recerca.

En relació a la producció científica, segueix creixent el nombre d’articles científics indexats a la base de dades Web of Science (67.449, l’any 2016) i les tesis doctorals (19.711, l’any 2016). Respecte a la producció tecnològica (patents), es registren els pitjors resultats d’aquesta dècada. Ara bé, l’explotació de resultats de recerca mostra una tendència creixent en les llicències des de l’any 2010. Així, els ingressos per acords de propietat industrial i intel·lectual augmenten fins als 3,8 M€ l’any 2016, però encara es tracta d’una xifra molt allunyada dels 362 M€ procedents de contractes o convenis d’R+D o dels 182 M€ dels projectes col·laboratius d’R+D.

Per a més informació, podeu consultar el text complet de l’informe La investigación y transferencia de conocimiento en las universidades españolas (I+TC 2016) de la CRUE.