La publicació de la recerca en la llengua original d’un país té molt de valor per a molts investigadors de tot el món. Pot ser la millor manera de comunicar-se amb col·legues nacionals, maximitzar les possibilitats d’impacte local i fer arribar la ciència als responsables polítics. En aquest marc, la Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication vol preservar la diversitat i el valor del multilingüisme en la comunicació acadèmica, tant en l’àmbit de les ciències socials i les humanitats com en la tecnologia, l’enginyeria i la medicina.

Aquesta iniciativa és un treball de l’European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities (ENRESSH), el Commitee for Public Information (TJNK), la Federation of Finnish Learned Societies, la Finnish Association for Scholarly Publising i Universities Norway (UHR). Bàsicament té tres objectius: el suport a la divulgació dels treballs multilingües; el suport a la infraestructura de la publicació multilingüe, inclosos els editors locals, que estan en desavantatge quan els investigadors envien treballs en anglès a punts de venda internacionals; i, finalment, la promoció de la diversitat lingüística en finançament i avaluació.

Val a dir que la Iniciativa de Helsinki es basa en les agendes de ciència oberta, la publicació d’accés obert i les mètriques responsables. No obstant, bases de dades com Scopus i la Web of Science (WoS), estan molt esbiaixades cap a l’anglès. Així que molts investigadors consideren que la visibilitat, l’impacte i el progrés professional depenen de la publicació d’articles de revistes en anglès. Es tracta de trobar un millor equilibri entre les exigències d’excel·lència internacional i la rellevància local de la recerca.

 Per a més informació, podeu consultar la Helsinki Initiative on Multilingualism in Scholarly Communication.