ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, publica regularment informes en el marc de l’estratègia i la intel·ligència competitiva. Recentment, s’han publicat els informes tecnològics següents:

La ciberseguretat a Catalunya
La ciberseguretat engloba el conjunt de mesures físiques, lògiques i administratives destinades a la protecció digital de les empreses, persones i sistemes davant d’atacs digitals. Aquesta protecció és primordial per evitar la pèrdua d’informació confidencial i la vulneració de lleis com el nou reglament de protecció de dades.

L’informe analitza la importància que té la ciberseguretat per a la indústria així com les principals magnituds mundials. En aquest sentit es recalca que el mercat de la ciberseguretat està concentrat en molts pocs països, sobretot als Estats Units. L’estudi també descriu les tendències en ciberseguretat, les quals estan encapçalades pels processos de transformació digital.

Pel que fa a Catalunya, formen part d’aquest sector 356 empreses i 6.000 treballadors que suposa una facturació conjunta de 810 milions d’euros (M€). Es tracta d’un sector format bàsicament per pimes (81,18 %) i en el qual una tercera part de les empreses són exportadores. Finalment, l’estudi també identifica sectors de demanda dels serveis de la ciberseguretat com ara la indústria, salut, mobilitat, serveis financers o educació.

El 3D Printing a Catalunya
La impressió 3D (3D printing) fa referència a un conjunt de tecnologies que permeten la creació d’objectes volumètrics a partir de models digitals. Es tracta d’una tecnologia d’aplicació en molts sectors industrials com ara l’àmbit de la producció o la fabricació de prototips i utillatges.

L’informe descriu la importància del 3D printing per a la indústria així com l’evolució d’aquest mercat a escala mundial i europea, el qual ha tingut una demanda creixent durant aquests últims anys. També indica els actors i inversors de rellevància en impressió 3D al món així com les principals aplicacions d’aquesta tecnologia.

Pel que fa a l’ecosistema del 3D printing a Catalunya, l’informe destaca que 118 empreses treballen en aquest àmbit, per exemple en la fabricació de peces o d’impressores, o en provisió de serveis o programari. Aquestes empreses facturen més de 320 M€ i ocupen 1.320 treballadors. Així mateix es destaquen centres tecnològics i de recerca i centres TECNIO amb especialització en aquesta tecnologia. Finalment, l’informe exposa casos empresarials d’impressió 3D a Catalunya.

La Internet de les coses: tendències i protagonistes
La internet de les coses (IoT) fa referència a la interconnexió digital d’objectes quotidians amb internet, la qual cosa permet disposar d’un control integral sobre l’estat de l’objecte. Aquest informe n’analitza la importància que té per a la indústria així com les principals magnituds mundials i les tendències i aplicacions. En aquest marc, es destaca l’aplicació d’aquesta tecnologia en els camps de la salut, la producció i consum responsables, les ciutats sostenibles i, finalment, les infraestructures i indústria.

Quant a l’ecosistema IoT a Catalunya, l’informe destaca que 251 empreses es dediquen a aquest àmbit i facturen 519,9 M€. A més, hi ha 3.188 treballadors vinculats a aquesta tecnologia. Principalment, es tracta de fabricants desenvolupadors de programari i empreses integradores de sensors i components en dispositius. També es tracta d’un sector altament internacionalitzat. Finalment, s’indiquen els principals inversors mundials en la IoT així com els centres TECNIO amb aquesta especialitat.

Per a més informació detallada, podeu consultar aquests informes tecnològics (versions catalana i inglesa) al lloc web d’ACCIÓ.