Indicadores bibliometricos CSIC 2012-2016El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha publicat l’informe La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos (Web of Science, 2012-2016). Aquest estudi ha estat realitzat en col·laboració entre el Grupo de Análisis Cuantitativo en Ciencia y Tecnología (ACUTE) i la Unidad Transversal de Apoyo a la Investigación (UTAI) del Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) del CSIC.

La font d’informació principal és la base de dades Web of Science (WoS), complementada en alguns àmbits (sobretot, ciències socials i humanitats) per les bases de dades ISOC i ICYT del CSIC. L’informe utilitza indicadors quantitatius, qualitatius i de col·laboració per al període 2012-2016, així com indicadors relatius respecte a la producció científica espanyola i mundial. S’analitza el CSIC en conjunt, així com cada una de les seves àrees científiques i els centres i instituts que en formen part.

Les 57.282 publicacions del CSIC representen un 16,3 % de la producció científica de l’Estat espanyol en el període 2012-2016, si bé s’evidencia un descens mitjà anual d’un -2,5 %. D’altra banda, s’observa un augment de la productivitat (nombre de documents per investigador), derivat de la reducció significativa de personal investigador del CSIC. Pel que fa a la tipologia de documents, predominen els articles originals i proceeding papers (88 %) i les revisions (4 %).

El CSIC mostra una internacionalització elevada de la seva activitat, mesurada a través del percentatge de publicacions en anglès (98 %), en revistes d’alt impacte (69 % en primer quartil) i en col·laboració amb centres estrangers (58 %). A més, el 86 % de les publicacions del CSIC estan realitzades en col·laboració entre dos o més dels seus centres.

Pel que fa a la distribució geogràfica, existeix una concentració important de la producció científica a Madrid (36,5 %), seguida de Catalunya (19,1 %), Andalusia (18,1 %) i el País Valencià (10,3 %). D’altra banda, les Illes Balears representen un 2,1 % del total.

Finalment, el CSIC presenta una especialització considerable en Física, Agricultura/Biologia/Medi Ambient i, per últim, Química. També tendeix a rebre més citacions que la mitjana espanyola, sobretot en Humanitats, Ciències Socials, Física i Enginyeria/Tecnologia. L’estudi de les citacions relatives respecte al món rebudes per la producció del CSIC durant el període 2012-2014 mostra com al voltant del 84 % dels centres tenen un impacte igual o superior a la mitjana mundial. En el període 2012-2014, el CSIC compta amb un 17% dels seus articles en el nucli del 10 % dels més citats del món.

Per a més informació, podeu consultar l’informe La actividad científica del CSIC a través de indicadores bibliométricos (Web of Science, 2012-2016), així com altres entrades sobre bibliometria publicades en aquest blog.