La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha publicat recentment l’Informe COSCE de urgencia ante una immediata propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia y la Innovación. L’informe posa de manifest la necessitat de reformar  la vigent Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, davant els problemes amb els quals s’enfronta el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) arrel de la crisi econòmica, la caiguda del finançament públic i la pèrdua de talent.

L’informe, elaborat per una comissió d’experts i enviat al Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN), descriu els cinc pilars imprescindibles sobre els quals s’hauria de construir qualsevol política legislativa en ciència i innovació: la ciència com un assumpte d’estat; l’eliminació de barreres a la investigació i la innovació; els recursos humans; la integració del sistema de ciència i l’ecosistema d’innovació; i finalment, la ciència i societat.

En aquest marc, es planteja que l’eficàcia de la Llei requereix la creació d’una Oficina de Asesoramiento en Ciencia y Tecnología a la Presidencia del Gobierno. El document també subratlla la importància d’augmentar molt considerablement el finançament públic de la ciència i incentivar el de la privada, per tal que sigui l’adequat en els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).

Així mateix, es considera necessari l’establiment d’un sistema de recerca, avaluació i anàlisi de la capacitat i dels resultats que llança el SECTI, per tal d’incentivar el funcionament correcte de totes les institucions que el formen. En aquest sentit, l’Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha de disposar d’un sistema d’informació, avaluació, seguiment i impacte acadèmic, social i econòmic dels resultats obtinguts, en col·laboració amb l’Instituto Nacional de Estadística (INE). De la mateixa manera, l’Instituto de Salut Carlos III (i qualsevol altra entitat finançadora) hauria d’estar sotmesa a un sistema d’informació i seguiment equivalent. Pel que fa als recursos humans, cal enfortir els procediments d’atracció i retenció de talent, llocs oberts sense traves administratives i que les institucions puguin negociar i oferir salaris competitius.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe COSCE de urgencia ante una immediata propuesta de reforma de la Ley de la Ciencia y la Innovación així com la notícia publicada al lloc web de la COSCE.