El Ministerio de Universidades ha publicat l’informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Publicación 2020-2021 que presenta les dades més rellevants de l’àmbit universitari de l’Estat espanyol, centrant-se en l’estructura organitzativa i econòmica, l’accés, els estudiants i el personal.

Pel que fa a l’àrea de recerca, l’informe constata que al curs 2019-2020 es van matricular un total de 89.353 estudiants en estudis de Doctorat, el 94,3 % en una universitat pública. A més, el 27,7 % dels matriculats en doctorat van ser majors de 40 anys, sent aquesta franja d’edat l’única en què hi ha més homes que dones. Destaca la major concentració d’alumnes doctorands joves en la branca de Ciències. Quant el percentatge de matriculats en doctorat estrangers va arribar al 27,4 %, del qual més de la meitat prové d’Amèrica Llatina i el Carib.

En relació a les tesis doctorals llegides, l’any 2019 se’n van llegir un total de 10.165, la qual cosa suposa un 19,8 % més que l’any anterior. Pel que fa a estrangers que van llegir la tesi a Espanya, la zona amb major representació prové d’Amèrica llatina i el Carib, que va suposar un 49,7 % dels estrangers, seguida pels països de la Unió Europea (UE) amb un 26 %.

El personal docent i investigador (PDI), en el curs 2018-2019, es situa en 125.471 persones, un 2,1 % més que en el curs anterior. D’aquestes, 105.371 pertanyen a universitats públiques i 20.100 a universitats privades. Quant el conjunt de personal empleat investigador i de personal tècnic de suport a la investigació (PI) arriba als 26.408 efectius, d’aquests, 24.886 estaven adscrits a universitats públiques i 1.522 a universitats privades. El PI va ascendir a 19.879 investigadors contractats, dels quals, el 66,2 % procedeix de convocatòries públiques competitives. Pel que fa a l’edat, el 80,8 % té una edat inferior als 35 anys, i en la distribució per sexe, el 46,9 % són dones.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español. Publicación 2020-2021 al lloc web del Ministerio de Universidades.