La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Ciència e Innovación (MICINN) ha publicat la sisena edició de l’informe «Científicas en cifras 2021». L’objectiu d’aquest informe és identificar i quantificar bretxes de gènere, avenços i retrocessos, que permetin avaluar l’impacte de gènere de les polítiques d’R+D+I i orientar noves actuacions a favor de la igualtat efectiva en la participació de dones i homes. L’informe destaca l’augment gradual del percentatge de dones científiques a l’Estat espanyol que és del 41 %, sis punts per sobre la mitjana europea, situada en el 33 %.

Aquesta edició s’estructura en cinc capítols. El primer, tracta de les vocacions científiques. El segon, aborda la participació de les investigadores en el mercat laboral, mentre que el tercer se centra en la presència i participació de les investigadores a les universitats i en els Organismes Públics d’Investigació (OPIs). D’altra banda, el quart capítol conté una anàlisi de gènere de l’agenda científica. Finalment, el cinquè resumeix les polítiques d’igualtat que duen a terme les universitats i els OPIs.

Les conclusions principals de l’informe mostren que, per sectors, les dones representen el 52 % dels llocs de treball d’investigació a l’administració pública i el 43 % a l’ensenyament superior. D’altra banda, la presència d’investigadores no és equilibrada en el sector empresarial amb un 31 %. Una altra tendència positiva és l’augment de la presència de dones segons s’avança en la carrera investigadora a les universitats i OPIs. Així mateix, es constata una lleugera millora en la presència de dones en els llocs de presa de decisions ( 23 % en llocs de rector/a i un 50 % al front d’un OPI). També es manté l’equilibri de gènere aconseguit en el nivell de vicerectores d’universitats (42 % el 2020 i 41 % el 2018).

Malgrat aquests avenços, hi ha bretxes de gènere que persisteixen. L’estudi detecta una menor presència d’estudiants i investigadores en àrees STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), descens especialment preocupant en enginyeries i tecnologia. Mentre que les dones representen més de la meitat de l’alumnat matriculat en estudis de grau, continuen estant especialment infrarepresentades en àrees com enginyeria i arquitectura (25 %). També hi ha un descens progressiu en la proporció d’investigadores del sector de l’ensenyament superior que treballen en l’àrea d’enginyeria i tecnologia: el 2019, només el 12 % de les investigadores treballa en aquesta àrea, percentatge que ha retrocedit gairebé 7 punts des del 2015.

L’informe també constata que tot i l’increment de dones en ciència, no totes continuen la carrera investigadora i tampoc progressen a igual ritme que els seus companys. En relació amb les convocatòries de projectes d’R+D+I de l’Agencia Estatal de Investigación (AEI), la proporció d’investigadores principals ha crescut cada any tant en les sol·licituds (del 32 % el 2017 al 37 % el 2019) com en les concessions (del 29 % el 2017 al 35 % el 2019). Tot i això, les dones solen tenir una taxa d’èxit menor que la dels homes i reben, proporcionalment, menys finançament que els seus homòlegs. La major diferència de gènere es dóna en l’àrea de ciències mèdiques i de la salut (taxa d’èxit d’un 44 % per a ells enfront del 37 % per a elles). Per la seva banda, en les convocatòries de recursos humans de l’AEI (tant en formació com incorporació) es manté l’equilibri de gènere en les ajudes sol·licitades i concedides.

Per informació més detallada, podeu consultar l’informe «Científicas en cifras 2021» així com altres entrades sobre aquest tema publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).