unidadmujeryciencia

La Unidad de Mujeres y Ciencia (UMYC) del Ministerio de Economía y Competividad (MINECO) ha publicat l’informe «Científicas en cifras 2013: Estadísticas e indicadores de la (des)igualdad de género en la formación y profesión investigadora». La UMYC és l’òrgan encarregat de posar en pràctica el principi de transversalitat de gènere i d’impulsar aquesta perspectiva en les polítiques científiques, tecnològiques i d’innovació que afecten la igualtat entre homes i dones.

Les dades de l’informe mostren petites reduccions en l’escletxa de gènere en alguns àmbits, però també que, malgrat els avenços, la poca representació de les dones segueix requerint accions i mesures. Persisteix la segregació horitzontal, ja que poques dones estudien en els camps tecnològics i de ciències experimentals, i pocs homes estudien en els de ciències de la vida. La proporció entre el nombre de dones capacitades per accedir a llocs de decisió i la seva presència a aquests llocs no ha avançat significativament en els últims anys.

No obstant això, les dades mostren una evolució semblant a l’estudi «She Figures» de la Comissió Europea (CE). Globalment, Espanya consta de més dones científiques, però quant a la integració vertical, està per sota de la mitjana europea. Així, mentre un 55,8% estan matriculades en màster i un 51% en doctorat, només un 19,5% ocupen les posicions més elevades de la carrera científica.

Amb aquest informe es pretén aportar les dades empíriques que permetin sustentar el disseny, l’aplicació, el seguiment i l’avaluació de polítiques de gènere i plans i mesures d’igualtat. Els indicadors s’han normalitzat i adaptat als habituals que apareixen en les estadístiques internacionals d’R+D+i.

Per informació més detallada, podeu consultar l’informe «Científicas en cifras 2013», així com altres entrades sobre aquest tema publicades al Blog.