ICONOL’Observatorio Español de I+D+I (ICONO) de la Fu​ndación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT) genera, publica i analitza la informació més actual sobre els principals indicadors i estratègies de ciència i innovació a escala autonòmica, espanyola i internacional. Aquest observatori respon a la necessitat de mesurar l’evolució dels indicadors sobre ciència i innovació per aportar dades objectives sobre el canvi del model productiu cap a una economia innovadora.

Recentment, ICONO ha actualitzat els indicadors corresponents a la producció científica en l’àmbit autonòmic, espanyol i internacional del període 2006-2019. Les fonts d’informació són les dues principals bases de dades comercials de referència internacional: Web of Science (WoS) (a través de l’eina d’anàlisi bibliomètrica Incites) i Scopus (mitjançant l’eina SciVal).

Els valors principals d’aquestes dades són que permet contextualitzar qualsevol ens (territori, institució, etc.) en el panorama estatal i internacional, a més de determinar la situació actual i l’evolució des de l’any 2006. En concret, es poden consultar interactivament i descarregar els indicadors següents:
Producció científica: nombre d’articles, revisions i actes de congressos per territori.
Impacte normalitzat (IN): índex que compara la mitjana de citacions de les publicacions d’un territori amb la mitjana de citacions de la producció mundial en el mateix període (normalitzada a 1).
Publicacions en revistes del primer quartil (Q1): percentatge en revistes d’excel·lència.
Publicacions d’excel·lència: percentatge d’articles en el 10 % i l’1 % més citat de la seva àrea científica i any de publicació.
Publicacions en col·laboració internacional: percentatge de publicacions amb més d’un país a les afiliacions.
Productivitat científica: ràtio de la despesa en R+D (sectors d’administració pública i ensenyament superior) per nombre de publicacions. També es contempla la ràtio de nombre de publicacions per investigadors en equivalència a dedicació plena (EDP) dels mateixos sectors.

A partir d’aquestes dades, es pot constatar que Catalunya obté uns valors notables a escala internacional en els indicadors de caràcter qualitatiu (IN, Q1 i excel·lència), on només es veu superada per Dinamarca, Suïssa, els Països Baixos i Bèlgica. En general, els indicadors de Catalunya es mantenen estables, amb una lleugera tendència decreixent que caldrà anar observant en els anys vinents.

Per a més informació, podeu consultar els indicadors de producció científica d’ICONO, així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).