ICREADes de l’any 2001, la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ha impulsat una comunitat de científics i acadèmics d’alt nivell que treballen en el sistema de recerca català i en totes les disciplines acadèmiques.

Amb el finançament integral per part de la Generalitat de Catalunya, la missió d’ICREA és atreure i retenir investigadors excepcionals d’arreu del món per promoure l’impacte i la visibilitat global de les universitats i els centres de recerca de Catalunya.

Recentment s’ha publicat la ICREA Memoir 2020, que destaca algunes de les xifres bàsiques dels seus programes per contractar investigadors (ICREA Research Professors, un 83,2 % del finançament global l’any 2020) i per donar suport a la recerca de professors universitaris (ICREA Academia, un 13,8 % del finançament).

a) ICREA Research Professors

ICREA ha seleccionat i contractat investigadors d’arreu del món amb una trajectòria científica sòlida perquè treballin de forma permanent a la institució d’acollida que han escollit dins del sistema de recerca català. Després d’un procés de selecció altament competitiu, només s’han considerat els candidats que tenen una carrera científica destacada i una capacitat de lideratge excel·lent. Un cop contractats, un comitè independent avalua el desenvolupament de la seva carrera científica.

A finals de l’any 2020, ICREA ha comptat amb 269 professors d’investigació (208 homes i 61 dones), de 27 nacionalitats i que treballen a 47 institucions catalanes. Per sectors institucionals, 130 investiguen a les universitats, 114 als centres CERCA, 14 als instituts catalans del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i, per últim, 11 a altres institucions. La distribució per grans àrees científiques és la següent: ciències mèdiques i de la vida (29,4 %); ciències experimentals i matemàtiques (26,8 %); enginyeria (18,2 %); humanitats (15,2 %); i, finalment, ciències socials i del comportament (10,4 %).

L’any 2020, aquests investigadors han obtingut 112 milions d’euros de finançament extern, mantenint una tendència de creixement: 74 milions l’any 2016; 90 l’any 2017; 97 l’any 2018; i 106 l’any 2019. En global, des de l’any 2001, els professors d’investigació ICREA han atret aproximadament 1.000 milions d’euros, entre els quals 187 ajuts d’excel·lència de l’European Research Council (ERC). D’altra banda, l’any 2020 cada investigador ha mantingut una mitjana de 6,7 llocs de treball a temps complet i altament qualificats.

Des de la perspectiva de la producció científica, l’any 2020 els professors d’investigació ICREA han dirigit 146 tesis doctorals i han publicat 2.174 documents (1.969 publicacions indexades a la plataforma Web of Science -WoS-, de les quals un 89 % a revistes de primer quartil). Cal destacar que 7 investigadors consten a la darrera versió del lloc web Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat.

Pel que fa a la transferència tecnològica, des de l’any 2001 s’han creat 34 empreses derivades (spin-off) i s’han llicenciat 109 tecnologies a 57 empreses.

b) ICREA Academia

A partir de l’any 2008, ICREA també ha donat suport als professors més prometedors de les universitats públiques catalanes perquè intensifiquin les seves activitats de recerca. En total, s’han atorgat 299 ajuts, per cinc anys, a professors en una fase plenament activa i expansiva de la seva carrera d’investigació. Al final de l’any 2020, 120 ajuts ICREA Acadèmia estaven en actiu, la distribució per gènere dels quals era 84 ajuts per a homes i 36 per a dones.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web d’ICREA, així com altres entrades sobre el tema publicades al lloc web de l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).