Highly Cited ResearchersL’empresa Clarivate Analytics ha presentat la versió 2017 del lloc web Highly Cited Researchers, on es poden localitzar els investigadors internacionals més influents en l’actualitat i comparar-los amb la informació dels anys 2001, 2014, 2015 i 2016. La informació bibliomètrica s’ha extret de la base de dades Essential Science Indicators (ESI).

L’Estat espanyol compta amb 57 investigadors (un 1,71 % del total mundial), dels quals només 4 són dones. Per comunitats autònomes, Catalunya té 19 investigadors i manté la primera posició estatal. A més, 29 investigadors treballen a les terres de llengua i cultura catalanes, un 0,87 % del global mundial i un 50,9 % de l’Estat espanyol, però només hi ha una investigadora.

L’edició 2017 presenta els 3.332 investigadors d’arreu del món que han signat un major nombre de Highly Cited Papers, és a dir, aquells que ocupen l’1 % més elevat de citacions per camp científic i any. Per a cada investigador, s’ofereix la categoria temàtica, l’afiliació principal i secundària i, si en disposa, l’enllaç al seu nombre d’identificació ResearcherID i ORCID, a més, als possibles perfils institucionals o a xarxes socials.

En l’edició actual, s’ha donat prioritat a la recerca més contemporània, amb articles i revisions de les revistes indexades a la base de dades Web of Science (WoS) en el període 2005-2015. A més, en lloc d’usar les citacions totals com a mesura de la influència o impacte científic, només s’han tingut en compte els articles més citats (un dels objectius és reconèixer també als investigadors joves). Les dades s’han organitzat en 21 camps científics i, de manera excepcional, per a les revistes multidisciplinàries com Nature o Science, cada article s’ha reassignat a un camp específic. A cada camp, els investigadors s’ordenen segons el nombre d’articles altament citats. D’altra banda, el nombre d’investigadors de cada camp està basat en el seu pes relatiu respecte a la població global d’investigadors a la base de dades ESI.

L’Estat espanyol compta amb 57 investigadors, un 1,71 % del total mundial. Per comunitats autònomes, Catalunya ocupa la primera posició (19 investigadors), seguida per Madrid (9), el País Valencià (8), Andalusia (7), Aragó (5), Galícia (3), les Illes Balears (2), el País Basc (2), Castella i Lleó (1) i Múrcia (1).

Per sectors institucionals (cal tenir en compte que hi pot constar més d’una afiliació), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ocupa la primera posició estatal de forma destacada, amb 14 dels 57 científics. Pel que fa a Catalunya, 10 investigadors provenen dels centres CERCA; 10 d’universitats; 3 de centres sanitaris; 2 de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA); 2 del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER);  i, per últim, 1 de centres catalans del CSIC. D’altra banda, les categories més representades són Clinical Medicine (5); Psychiatry/Psychology (4); Neuroscience & Behavior (3); i, finalment, Physics (2).

Pel que fa al País Valencià, 5 dels 8 científics procedeixen d’universitats i 3 de centres mixtos del CSIC amb la Universitat Politècnica de València (UPV). A més, el camp científic predominant és Chemistry, amb 4 representants. Les Illes Balears compten amb 2 investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i de l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua (INAGEA), que se centren en el camp Plant & Animal Science.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web Highly Cited Researchers, així com altres entrades sobre bibliometria.