Global Observatory on Health R+DEn el context actual de la pandèmia de la COVID-19, les activitats de recerca i desenvolupament (R+D) ocupen una posició molt destacada. El Global Observatory on Health R&D és un servei de l’Organització Mundial de la Salut (OMS) que agrupa les dades sobre l’R+D en salut a escala mundial.

Es tracta d’un recurs centralitzat d’informació i anàlisi sobre les activitats mundials d’R+D especialitzades en malalties humanes. S’hi recullen dades i informes d’una gran diversitat de fonts amb la finalitat de facilitar la presa de decisions sobre les prioritats en R+D sobre salut humana.

Cal tenir en compte que l’abast de l’observatori està més orientat a malalties minoritàries o amb prevalença més gran a països en vies de desenvolupament, així com àrees d’R+D amb poc interès comercial i grans epidèmies. En aquest darrer sentit, es disposa d’un apartat amb informació i recursos de l’R+D orientada contra la COVID-19.

El Global Observatory on Health R&D s’organitza en sis seccions principals:
a) Monitoring: recopila dades de fonts globals sobre les activitats d’R+D en salut, amb una descripció de l’abast i les limitacions de cada conjunt de dades. S’organitza en tres categories: recursos; processos; i resultats.
b) Benchmarking: comparació d’activitats i resultats d’R+D en matèria de salut entre països i altres criteris (assajos clínics, malalties minoritàries, etc.)
c) Indicators: seguiment de l’R+D en salut a partir d’indicadors relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.
d) Analyses and syntheses: informació, anàlisis, recursos i iniciatives clau en matèria d’R+D en salut per a malalties, patògens i condicions específiques.
e) Resources: bases de dades, publicacions i mètodes.
f) Classifications and standards

A més, l’apartat de Visualizations index presenta tots els informes i visualitzacions de dades disponibles en aquest servei d’informació.

Per a més informació, podeu consultar el Global Observatory on Health R&D de l’OMS.