L’ Observatorio Español de I+D+i (ICONO) de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha publicat l’informe Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (edición 2020). L’objectiu és mesurar l’evolució dels indicadors més significatius relacionats amb la ciència i la innovació, així com mostrar-ne la comparació amb el context autonòmic, nacional i internacional.

L’informe analitza les dades principals de l’activitat d’R+D+I a partir dels indicadors científics i tecnològics més significatius dels resultats de la producció científica, de la cultura científica i de la innovació, indicadors sectorials i indicadors de participació en programes europeus i internacionals d’R+D+I. En aquest marc, es destaquen les dades següents:

L’any 2018, la despesa en R+D és de 14.945,7 milions d’euros (M€), i representa un 1,24 % del PIB. Per sectors de finançament, les empreses representen el 49,5 %, l’administració pública el 42 %, la inversió estrangera el 7,9 % i les institucions privades no lucratives el 0,7 %. D’altra banda, per sectors d’execució les empreses representen el 56,5 %, l’ensenyament superior el 26,4 %, l’administració pública el 16,8 % i les institucions privades no lucratives el 0,3 %.   Pel que fa als recursos humans, l’any 2018 el personal dedicat a l’R+D (en Equivalència a Jornada Completa, EJC) és de 225.696 persones, un 11,7 per mil del total de la població ocupada. En aquest mateix any, el nombre d’investigadors en EJC és de 140.120. Per comunitats autònomes, Madrid (24 %), Catalunya (23 %) i Andalusia (11 %) acumulen en el seu conjunt gairebé el 58 % del personal total dedicat a l’R+D.

Respecte a la producció científica i tecnològica, l’any 2019 Espanya publica 93.417 documents a Scopus i el seu impacte normalitzat és d’1,4, és a dir, que se cita un 40 % més que la mitjana mundial. Les àrees que tenen major producció científica espanyola són Medicina, Enginyeria i Ciències socials. Les comunitats autònomes de Madrid (28,2 %), Catalunya (24 %), Andalusia (16,8 %) i el País Valencià (12 %) acumulen el major nombre de documents científics publicats. Val dir que en aquest marc, Catalunya (68,90 %) lidera el percentatge de publicacions d’alta qualitat, és a dir, les publicades en revistes que es troben en el primer quartil (25 %) de la seva categoria. Els països amb els quals col·labora més Espanya són els Estats Units, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia i França. El total de patents sol·licitades a Espanya l’any 2019 és de 1.264, i les concessions de les mateixes, 1.156. Alhora, el total de les concessions de patents europees d’origen espanyol a l’European Patent Office (EPO) és de 927.

Pel que fa a la innovació, es recalca que l’enquesta d’innovació de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) ha canviat la seva metodologia a causa de l’actual Oslo Manual 2018, de manera que les dades de l’any 2018 no són comparables amb les publicades en anys anteriors. Així, es destaca que l’any 2018 el 20 % de les empreses són innovadores i la despesa dedicada a les activitats d’innovació és de 18.689 M€. La ràtio despeses d’innovació sobre xifra de negocis és d’1,02 el 2018, i el percentatge de la xifra de negocis de les empreses com a resultat d’introduir productes per a l’empresa o per al mercat representa el 12,7 %.

En relació als indicadors sectorials, les empreses dels sectors d’alta tecnologia van invertir en R+D 5.636 M€, durant l’any 2018. En aquest mateix any, les despeses internes totals en biotecnologia són de 1.783 M€.

Quant a la participació en programes internacionals d’R+D+I, el retorn espanyol (pressupost adjudicat en convocatòries competitives) assolit en el Programa Marc Horizon 2020 és del 10,3 %. Les empreses, amb un 35,8 %, i les universitats, amb un 19,2 %, són les institucions que aconsegueixen un major finançament. Les comunitats autònomes de Madrid (28,4 %), de Catalunya (26,1 %) i del País Basc (14,6 %) són les que acumulen una major part del retorn.

Per a més informació, podeu consultar l’informe Indicadores del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (edición 2020) al lloc web d’ICONO. Així mateix, podeu consultar l’Estadística sobre actividades de I+D. Año 2019 publicada recentment per l’INE on s’actualitzen els indicadors de despesa i personal d’R+D.