La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes 2017Els estudis de doctorat permeten formar nous investigadors per incorporar al sistema científic i tecnològic. Recentment, AQU Catalunya ha presentat l’estudi La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (2017). Es tracta d’un estudi de periodicitat triennal que analitza els resultats d’una enquesta realitzada a titulats de doctorat d’11 de les 12 universitats catalanes. S’han enquestat 1.358 doctors, xifra que representa el 53,4 % del total de doctors que van llegir la tesi els cursos 2011-2012 i 2012-2013 a Catalunya.

Els estudis d’inserció laboral coordinats per AQU Catalunya són fruit de l’interès de les universitats per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció en el mercat de treball de les persones titulades. Ara bé, l’informe també presenta informació interessant sobre les tesis doctorals llegides o la durada mitjana dels estudis de doctorat, entre d’altres.

Algunes de les conclusions principals de l’estudi són les següents:
a) El nombre de titulats de doctorat ha experimentat una tendència positiva al llarg dels darrers anys. Cal remarcar, però, que el gran augment del curs 2015-2016 es deu al canvi de normativa de doctorat.
b) Per àmbits disciplinaris, el pes relatiu dels doctorats de salut ha estat el més elevat des del curs 2011-2012. Actualment, el 25,1 % dels doctors ho són en aquest àmbit.
c) Els doctors tenen avantatge, respecte de les persones amb un nivell educatiu més baix, en els diferents indicadors del mercat laboral (taxa d’ocupació, funcions, tipus de contracte, retribució, etc.)
d) La proporció de doctors que treballen a l’empresa privada (un 46 %) ha augmentat, mentre que ha baixat la seva presència a universitats (34 %) i instituts de recerca (20 %).
e) El 7 % dels doctors treballen a l’estranger, taxa que s’ha reduït a la meitat respecte a l’estudi del 2014.
f) Un 63,3 % de la població doctorada va gaudir d’una beca o contracte, tot i que n’ha disminuït el percentatge en comparació al 2014 (72,4 %).
g) La durada mitjana d’un doctorat és de 5,4 anys. Ara bé, estar becat o no treballar mentre es fa el doctorat n’escurça notablement la durada.
h) La proporció dels doctors estrangers ha disminuït en els darrers cursos acadèmics. En el curs 2015-2016, representen el 32,1 % del total i la meitat provenen d’Amèrica del Sud.

Per a més informació, podeu consultar l’estudi La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (2017).