Les estratègies regionals d’innovació per a l’especialització intel·ligent (Regional Innovation Strategies for smart specialisation, RIS3) són un element clau de l’estratègia Europa 2020 per a un creixement econòmic i social intel·ligent, sostenible i integrador. En el context català, el document de treball de l’estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT), elaborat pel Govern, es presentarà a consulta pública seguint la metodologia de la guia de la RIS3 de la Comissió Europea (CE).

Les estratègies de la RIS3 són agendes de transformació econòmica que tenen la innovació i el coneixement com a motors, i que es caracteritzen pels elements següents: priorització (choices); reforçament dels avantatges competitius, mobilització de talent i ajust de les capacitats d’R+D+I (competitive advantage); massa crítica de recursos i talent, cooperació intersectorial i interregional (critical mass); i finalment, lideratge col·laboratiu (collaborative leadership).

El document de treball de la RIS3CAT, elaborat pel suport d’experts en especialització intel·ligent, recerca, innovació i teixit productiu, s’estructura en cinc apartats:
1. Introducció de la RIS3CAT en el context d’Europa i Catalunya.
2. Anàlisi de les fortaleses, les febleses, les amenaces i les oportunitats de l’economia catalana.
3. Condicionants; reptes i objectius estratègics; visió 2020; estructuració.
4. Instruments.
5. Governança i sistema de seguiment, avaluació i revisió.

Per a més informació sobre el contingut del document podeu consultar el lloc web de la Generalitat de Catalunya.