OEPMS’ha actualitzat l’Informe de MERIDIÀ sobre sol·licituds de patents publicades per l’Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) en el període 2000-2008. Aquestes dades provenen de la publicació anual “Estadística de propiedad industrial” i permeten comparar les sol·licituds de patents de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià en relació al total espanyol per codis de la Classificació Internacional de Patents (CIP).

En termes globals, en el període 2000-2008 Catalunya ha sol·licitat a l’OEPM 4.874 patents (27,9% estatal), les Illes Balears 152 (0,9%) i el País Valencià 2.187 (12,5%). Respecte a l’evolució anual, es pot consultar el gràfic adjunt.

Estadístiques OEPM (2000-2008)
Per àmbits temàtics, gairebé la meitat de les sol·licituds de patents es concentren a les seccions A i B de la CIP, la qual s’estructura de la següent manera:

  • Secció A. Necessitats corrents de la vida (inclou aliments i medicina)
  • Secció B. Tècniques industrials diverses; transport (inclou vehicles i emmagatzematge)
  • Secció C. Química; metal·lúrgia
  • Secció D. Tèxtils; paper
  • Secció E. Construccions fixes
  • Secció F. Mecànica; enllumenat; calefacció
  • Secció G. Física
  • Secció H. Electricitat

En relació al total espanyol, Catalunya presenta percentatges estatals per sobre de la mitjana en les seccions E (48,9%), B (31,9%) i H (30,1%). Per la seva banda, el País Valencià destaca en les seccions A (14,4%), B (12,9%), E (12,9%) i D (12,6%), mentre que les Illes Balears només en la secció A (1,7%).

Per a mes informació, podeu consultar el lloc web de l’OEPM o l’apartat de patents de MERIDIÀ, que inclou també informació sobre les sol·licituds a l’European Patent Office (EPO). També podeu accedir al servei de Cerca de MERIDIÀ per informació per paraula clau.