L’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), en col·laboració amb la Fundació Bancaria “la Caixa”, han publicat la monogafia Women’s Advancement and Leadership in the Biomedical Research Centres of Catalonia: The gender vicious cycle.

Les dades d’aquest estudi giren al voltant de 19 centres de recerca biomèdica de Catalunya que il·lustren les dificultats que tenen les dones en les carreres científiques. En aquest marc, es tracta el cicle viciós de gènere que es refereix als diversos aspectes implicats en la desigualtat de gènere en la ciència. Aquests aspectes fan referència a que les dones tenen menys probabilitat de liderar l’autoria de publicacions; menys probabilitat de rebre finançament en les seves investigacions; menys accés a posicions rellevants i menys freqüència en ser designades per a càrrecs de direcció. En conseqüència, això impedeix la plena participació de la dona i aportacions en la investigació biomèdica. També significa que les opinions de les dones són menys expressades.

Finalment, l’estudi recalca que el 25 % de les publicacions principals inclouen la diversitat o el lideratge femení al capdavant, mentre que el 75 % només té homes en posició capdavantera, corresponent o d’últim autor. Així mateix es mostra la necessitat d’explorar els fenòmens de desigualtat de gènere i comprendre la dinàmica i els motius que hi ha al darrere. Això també inclou la investigació sobre contextos organitzatius i cultures com a mitjà per afavorir la igualtat d’oportunitats per a l’avenç professional de les dones.

D’altra banda, l’Observatorio Mujeres, Ciencia e Innovación (OMCI), adscrit al Ministerio de Ciencia e Innovación, ha publicat l’informe Mujeres e Innovación 2020. L’objectiu és monitorizar la situació i evolució de la desigualtat de gènere en l’àmbit de la innovació, de forma anàloga a la sèriCientíficas en Cifras.

En aquesta primera edició de l’informe es posa de manifest l’escassetat de dades disponibles per a conèixer el paper de les dones en els processos d’innovació, ja que el factor humà no apareix reflectit en les enquestes d’innovació. Tenint en compte aquesta dificultat, entre octubre i novembre del 2019, s’han recopilat i analitzat altres dades de diverses institucions que informen sobre activitats innovadores així com diversos aspectes relacionats amb la seva direcció i finançament.

Els resultats de l’estudi conclouen que les dones representen la meitat de la població ocupada en educació superior i la meitat que desenvolupa ocupacions considerades per l’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) com de ciència i tecnologia (tècniques, professionals, científiques i intel·lectuals). Tot i això, la seva representació en la població directament ocupada en sectors empresarials d’alta i mitjana-alta tecnologia, descendeix a valors que se situen entre el 26 % del personal en general i el 31 % d’aquell que participa directament en activitats d’R+D.

Als anys 2017 i 2018 augmenta la desigualtat existent entre l’ocupació masculina i la femenina a les empreses finançades. Així mateix, s’observen grans desequilibris en els mateixos òrgans de govern de les associacions empresarials innovadores que reben ajudes estatals, ja que tan sols el 14 % dels membres de les juntes de govern de les associacions finançades són dones.

Proporcionalment, la participació de les dones en activitats d’intercanvi i transferència de coneixement és més baix que la dels homes, exceptuant activitats directes i no formalitzades institucionalment. Pel que fa el personal tècnic de les oficines de transferència de resultats d’investigació (OTRI) o equivalents, és majoritàriament femení.

Val a dir que en general, la majoria de les dades disponibles corresponen a innovació tecnològica i al sector empresarial, on la representació femenina es més baixa. No s’han localitzat dades suficients per a poder ser tractats en altres tipus d’innovacions (social, administració) on el percentatge de dones ocupades és més alt. La principal conclusió, per tant, no és que les dones innoven menys, sinó que amb la informació disponible en l’actualitat, no és possible saber amb exactitud quant, ni on ni com ho fan.

Per a més informació, podeu consultar en detall els informes Women’s Advancement and Leadership in the Biomedical Research Centres of Catalonia: The gender vicious cycle i Mujeres e Innovación 2020.