L’estudi European Innovation Scoreboard 2018, publicat per la Comissió Europea (CE), proporciona una anàlisi comparativa del rendiment de la innovació dels països de la Unió Europea (UE), d’altres països europeus i regions veïnes. A més, identifica les fortaleses i les debilitats relatives dels sistemes nacionals d’innovació de cada país, així com les àrees susceptibles de millora.

En general, l’estudi demostra que el rendiment de la innovació a la UE segueix una línia ascendent des de l’any 2010 i que, aquesta, millora la seva posició relativa respecte als Estats Units, el Japó i el Canadà. La  Xina s’està acostant a la UE amb una taxa de creixement que és tres vegades superior a l’europea. Dins d’Europa, la innovació, des del 2010, ha crescut en 18 països i ha disminuït en 10, i Suècia continua essent-ne capdavantera.

D’acord amb l’índex sintètic d’innovació, els Estats membres es classifiquen en quatre grups: líders en innovació (rendiments més grans que la mitjana); innovadors forts (rendiments molt propers a la mitjana, per dalt o per sota; innovadors moderats (amb rendiments per sota la mitjana) i, finalment, innovadors modestos (amb un rendiment molt per sota la mitjana). Espanya és un innovador moderat, el seu rendiment s’ha incrementat en relació amb el del 2010. La millora es concentra en alguns indicadors com els recursos humans o els entorns favorables a la innovació mentre que els aspectes més fluixos fan referència a indicadors de les inversions empresarials (despesa d’R+D del sector privat, despeses d’innovació no atribuïbles a R+D o empreses que proporcionen formació en TIC o tecnologies de la informació i comunicació) i de les col·laboracions (cofinançament  privat de l’R+D pública, publicacions conjuntes publico-privades o col·laboració entre petites i mitjanes empreses innovadores amb altres).

Val a dir que, a escala regional, cada dos anys també es publica una extensió d’aquest estudi, encara que el nombre d’indicadors analitzats sigui més petit. La darrera edició és el Regional Innovation Scoreboard 2017 on Catalunya és mostra com un innovador moderat.

Per a més informació, podeu accedir al resum executiu en 22 idiomes diferents al lloc web de la CE.