REDIBLa Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), plataforma del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), i Universia, ha presentat la tercera classificació de publicacions científiques iberoamericanes, la Ibero-American Journal Rànquings, desenvolupada amb la col·laboració de l’empresa Clarivate Analytics. L’objectiu del Ranking de revistas REDIB és augmentar la visibilitat de la recerca d’Iberoamèrica, que comprèn els països de parla espanyola i portuguesa a Llatinoamèrica i els de la Península Ibèrica (Espanya, Portugal i Andorra). Així mateix, vol promoure la innovació tecnològica de la pràctica editorial i l’elaboració d’indicadors que serveixin d’orientació a investigadors, avaluadors i gestors de polítiques científiques.

El Ranking de revistas REDIB se centra en l’impacte de les revistes científiques de l’àmbit iberoamericà, i a més, té en compte els articles publicats. El rànquing inclou les revistes indexades a la REDIB i en els diferents índexs del Web of Science (WoS): Science Citation Index (SCI); Social Sciences Citation Index (SSCI); Arts & Humanities Citation Index (A&HCI); i finalment, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

La REDIB compta amb més de 3.000 revistes d’accés obert indexades, agrupades en cinc àrees de coneixement i matèries diverses: ciències de la salut; ciències de la vida; ciències físiques i enginyeries; ciències socials i humanitats; multidisciplinàries. D’aquestes revistes, més d’un miler són presents en els diferents índexs del WoS.

La mesura de l’impacte d’una revista inclou les cinc variables següents: percentil del factor d’impacte normalizat; percentatge d’articles citats; percentatge ajustat de citacions en la categoria; percentatge d’articles més citats; i finalment, percentil mitjà. Aquestes variables són independents de la mida i la matèria de la revista, i permeten una comparació raonable entre revistes que publiquen un diferent nombre d’articles i s’inclouen en categories diverses. El període de cobertura que s’utilitza per a mesurar les variables que conformen el Ranking de revistas REDIB és l’any al qual correspon l’edició i els cinc anteriors, és a dir, sis anys complets. Tot i això, hi ha revistes que no cobreixen aquest període d’activitat sencer.

Per a més informació, podeu consultar el Ranking de revistas REDIB.